Odbor za ravnopravnost spolova održao tematsku sjednicu

Zagreb - Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora održao je tematsku sjednicu "Provođenje Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. u 2007. godini".

Razgovaralo se o provođenju "Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2006.- 2010. u 2007. godini". Na tematskoj sjednici sudjelovali su: koordinatori/ce za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave, predsjednici/ce odbora ili povjerenstava za ravnopravnost spolova na lokalnoj razini, te predstavnici državnih institucija i nevladinih organizacija. 

Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol istaknula je tri ključna područja koja predstavljaju detektore stanja u provedbi "Nacionalne politike za ravnopravnost spolova", a to su: politika jednakih mogućnosti na tržištu rada, zaštita žena od svih vrsta nasilja i sudjelovanje žena na svim razinama odlučivanja. Gordana Sobol je podsjetila da je diskriminacija na tržištu rada najviše izražena, stopa nezaposlenosti žena u odnosu na muškarce i dalje je visoka, a taj broj ima i dalje tendenciju rasta. 

Široko područje nasilja nad ženama zahtijeva rad na preventivi, a poseban problem također predstavlja financiranje autonomnih skloništa za žene. Položaj žena u procesu odlučivanja, također nije za zavidnoj razini, posebice u kontekstu posljednjih parlamentarnih izbora, gdje je postotak žena u parlamentu pao za 1 posto u odnosu na prethodne parlamentarne izbore. Posebno bi trebalo voditi računa o udjelu žena na lokalnim izborima, kazala je Sobol. 

Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Helena Štimac Radin kazala je kako se najveći broj mjera "Nacionalne politike za ravnopravnost spolova" provodi u praksi, što predstavlja pozitivan indikator. Štimac Radin podsjetila je da se uskoro donosi novi Zakon o ravnopravnosti spolova, a usporedo s njim i antidiskriminacijski Zakon kojim su predviđene visoke novčane kazne za različite vrste spolne diskriminacije. Predstojnica vladinog Ureda također je istaknula važnost sudjelovanja žena u političkom odlučivanju, a posebno uvođenje kvota u izborno zakonodavstvo kako bi se povećao udjel žena u političkom odlučivanju.

Na sastanku je zaključeno kako bi se dinamika promjena mogla odvijati i brže, a suradnja između institucionalnih mehanizama uvijek može biti intenzivnija i kvalitetnija.

Autor: Služba za odnose s javnošću