7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– predškolski odgoj, osnovno, srednje, više i visoko obrazovanje
– znanost, kulturu i tehničku kulturu
– međunarodnu znanstvenu i tehničku suradnju
– zaštitu i korištenje kulturnih dobara, povijesne građe i naslijeđa, arhiva i arhivske građe, spomen-obilježavanja povijesnih događaja i osoba
– suradnju s vjerskim zajednicama
– informatiku te druga pitanja obrazovanja, znanosti i kulture.

Članstvo

Imenovani članovi

dr.sc. Boris Labar
dr.sc. Goran Sučić
mr.sc. Edita Stilin
dr.sc. Damir Boras
dr.sc. Krešimir Rotim
dr.sc. Željko Turkalj

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.