Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 53. sjednici, održanoj 20. rujna 2018. godine, Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. srpnja 2018. godine.

Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnica predlagatelja istaknula da se predmetnim Zakonom omogućuje izravna primjena Uredbe (EU) 2017/1131 o novčanim fondovima. Naime, u Republici Hrvatskoj  novčani fondovi dosad nisu bili zakonski uređeni kao posebna vrsta investicijskih fondova, već su investicijskim fondovima koji imaju karakteristike novčanih fondova društva za upravljanje upravljala u okviru Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, br. 44/16). Uredba (EU) 2017/1131 imat će veliki utjecaj na poslovanje novčanih fondova u RH s obzirom na to da odredbe iste vrlo detaljno propisuju imovinu u koju je dozvoljeno ulagati te pravila upravljanja imovinom, upravljanje rizicima novčanih fondova kao i zahtjeve transparentnosti za takve fondove.

Stoga će u Republici Hrvatskoj društva za upravljanje investicijskim fondovima biti dužna uskladiti poslovanje investicijskih fondova kojima upravljaju, a koji imaju karakteristike novčanih fondova, s odredbama Uredbe (EU) br. 2017/1131, te će nakon usklađenja za iste moći koristiti naziv "novčani fond" (Međunarodni monetarni fond). S druge strane, investicijski fondovi koji trenutno posluju kao novčani fondovi, a čije poslovanje društva za upravljanje neće uskladiti s odredbama Uredbe (EU) 2017/1131, više neće moći koristiti naziv "novčani fond" ili bilo koji drugi naziv kojim bi se ukazivalo da fond ima karakteristike koje su znatno slične onima novčanog fonda, te će se za takve fondove društva za upravljanje morati orijentirati na druge investicijske strategije.

Uredbom (EU) 2017/1131 utvrđuju se jedinstvena pravila za poslovanje novčanih fondova kako bi se očuvao integritet i stabilnost unutarnjeg tržišta te spriječila zaraza tržišta kratkoročnog financiranja koja bi ugrozila stabilnost financijskog tržišta Europske unije. Jedinstvena pravila u čitavoj Europskoj uniji potrebna su kako bi se osiguralo da novčani fondovi mogu ispuniti zahtjeve za isplatu ulagatelja, posebice za vrijeme tržišnih stresova.
 
Uredbom (EU) 2017/1131 utvrđuju se pravila za novčane fondove koji su osnovani u Europskoj uniji, odnosno kojima se upravlja ili trguje u Europskoj uniji, a koja se odnose na financijske instrumente prihvatljive za ulaganje novčanog fonda, njegov portfelj i vrednovanje njegove imovine te zahtjevi za izvješćivanje u vezi s novčanim fondom.

Ovim Zakonom određeno je nadležno tijelo za provedbu Zakona, nadležnosti i područje rada – u Republici Hrvatskoj to će biti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) te je propisano na koji način će HANFA obavljati nadzor i izricati nadzorne mjere. Isto tako, Zakonom su propisani prekršaji za postupanje protivno Uredbi (EU) 2017/1131 i Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) te visina novčane kazne za pojedine prekršaje pravnih i fizičkih osoba na koje se Uredba (EU) 2017/1131 i Delegirana Uredba Komisije (EU) primjenjuju.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru sljedeće zaključke: 
                              
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima
2. Sve primjedbe, prijedlozi, mišljenja i stajališta iznesena u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.
 
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.