Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, prvo čitanje, P.Z.E. br. 159

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 21. sjednici održanoj 13. srpnja  2021. godine razmotrio Prijedlog zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. srpnja 2021. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da se ovim Prijedlogom zakona implementira u hrvatsko zakonodavstvo  Direktiva 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 328, 21.12.2018.). 
Također, uređuju se pitanja od značaja za provedbu energetske tranzicije prema korištenju obnovljivih izvora energije sukladno Strategiji energetskog razvoja do 2030. s pogledom na 2050. godinu te Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine kao temeljnih akata provođenja energetske politike, u dijelu koji se posebice odnosi na stavljanje i korištenje obnovljive energije na tržištima električne i toplinske energije. 
Tako se:
-     postavlja cilj od 36,6% ukupne obnovljive energije u krajnjoj potrošnji energije u 2030. godini, 
-    utvrđuju transparentna i nedvosmislena pravila za izračunavanje udjela energije iz obnovljivih izvora i definiranje tih izvora, uvodi se obveza izvješćivanja Europskoj komisiji sukladno Uredbi (EU) 2018/1999, 
-    propisuje mogućnost suradnje na zajedničkim projektima s drugim članicama Europske unije i statističkom prijenosu udjela obnovljive energije, 
-    propisuje mogućnost poticanja korištenja obnovljive energije na način na koji će se otkloniti nedostatci tržišta energije u razvoju novih proizvodnih postrojenja, 
-    ugrađuju jasna pravila, opseg i dinamika davanja potpora u skladu s mogućnostima, planiranja razvoja, izgradnje i modernizacije energetskih sustava, 
-    ostvaruje jasan postupak za certificiranje povlaštenih proizvođača energije u cilju, među ostalim jamčenja da proizvedena energija ima garantirano obnovljivo podrijetlo, 
-    propisuje izrada priručnika o upravnim postupcima i ishođenju dozvola za izgradnju proizvodnog postrojenja iz obnovljive energije (korisno za sve potencijalne investitore), 
-    uređuju pitanja jamstva podrijetla obnovljive energije, 
-    uređuje pitanje uspostave i vođenja registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača, 
-    uređuju pitanja vezana uz prihvat obnovljive energije u plinske sustave i sustave toplinarstva,
-    uvode kriteriji održivosti u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001 i ušteda emisija stakleničkih plinova za goriva iz biomase koja se upotrebljava u sektoru električne energije, te sektoru grijanja i hlađenja kako bi se i dalje osiguravala visoka ušteda emisija stakleničkih plinova.

Predstavnik predlagatelja je posebno istaknuo i razlike između ovog zakonskog prijedloga u odnosu na sadašnji Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine, broj 100/15, 123/16, 131/17, 96/18 i 111/18), i to:
–    uvodi se mogućnost da Republika Hrvatska zajedno s drugim državama članicama dobrovoljno odluči o udruživanju svojih nacionalnih programa potpore ili ih djelomično uskladi, 
–    uspostavlja se postupak jednostavne obavijesti za priključivanje na mrežu proizvodnih postrojenja s električnim kapacitetom jednakim ili manjim od 10,8 kW, pa tako u slučaju pozitivne odluke operatora distribucijskog sustava ili u nedostatku odluke operatora distribucijskog sustava u roku od jednog mjeseca nakon obavijesti, proizvodno postrojenje ili objedinjena proizvodna jedinica mogu se priključiti na elektroenergetsku mrežu, 
–    Ministarstvo može odobriti postupke jednostavne obavijesti za proizvodna postrojenja ili objedinjene proizvodne jedinice s električnim kapacitetom iznad 10,8 kW i do 50 kW, pod uvjetom da se zadrži stabilnost, pouzdanost i sigurnost elektroenergetske mreže,
–    uvodi se kontakt točka, odnosno operator tržišta energije određuje kontakt točku koja na zahtjev podnositelja zahtjeva, pruža smjernice tijekom cjelokupnog upravnog postupka podnošenja zahtjeva i postupka izdavanja dozvola, pri čemu se taj postupak odnosi na relevantne upravne dozvole za izgradnju i obnovu kapaciteta proizvodnog postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora te upravljanje njima kao i sredstva potrebna za njihovo priključivanje na mrežu, 
–    proširuje se način prikupljanja sredstava za isplatu poticaja temeljem sklopljenih ugovora o otkupu električne energije te će se ista ubuduće prikupljati i iz sredstava prikupljenih iz trgovanja CO2 emisijama, iz naknada za uvezenu energiju proizvedenu u trećim zemljama iz proizvodnih postrojenja koja koriste ugljen te će dodatna sredstva uplatiti budući nositelji projekata OIE za energetsko odobrenje,
–    odredbe koje se odnose na postrojenja za samoopskrbu odsad će se odnositi i na zajednice obnovljive energije kada su korisnici postrojenja za samoopskrbu.

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 7 (sedam) glasova ”ZA” i 3 (tri) glasa „SUZDRŽANA“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći  

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Prijedlog zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.

                            

PREDSJEDNIK ODBORA 

Žarko Tušek