Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu zakona o otocima, prvo čitanje, P.Z. br. 413

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na 20. sjednici održanoj 20. rujna 2018. godine, raspravio je Prijedlog zakona o otocima, prvo čitanje, P.Z. br. 413 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. srpnja 2018. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano radno tijelo.
 
U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da Zakon uvodi novi pristup strateškom planiranju razvoja otoka donošenjem Nacionalnog plana razvoja otoka i Otočnog godišnjeg programa na nacionalnoj razini, izradu Planova razvoja otoka ili otočne skupine na razini jedinica lokalne samouprave na otocima i sklapanje jedinstvenog Otočnog razvojnog sporazuma za područje otoka u najmanje tri jedinice područne (regionalne) samouprave s ministarstvom nadležnim za otoke. Također je istaknuto da ovaj Zakon se donosi zbog jačanja postojećih i uvođenja novih mehanizama i rješenja za poticanje politike otočnog razvoja u skladu s općim ciljevima razvojne i gospodarske politike Republike Hrvatske i smjernicama odnosno odgovarajućim politikama na razini Europske unije.  
 
Članovi Odbora u raspravi naglasili da ovaj Prijedlog zakona predstavlja dobar model za razvoj otoka i unapređenje i olakšanje života i rada građana na otocima. Postavljeno je pitanje o odredbi koja govori o razvijenim otocima i njihovog neuvrštavanja u otočna prioritetna područja posebno u kontekstu povlačenja sredstava iz Eu fondova. Smatra se da otoke treba tretirati na način da moramo osigurati da i one razvijenije da nastave s svojim razvoje jer predstavljaju pokretač razvoja za  sve druge.       

Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  je većinom glasova  ( 6 glasova „za“, 1 glas „suzdržan“ i 1 glas „protiv“)  odlučio  predložiti Hrvatskom saboru  da  donese sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o otocima,
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputiti će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Tulio Demetlika, predsjednik Odbora. 

PREDSJEDNIK ODBORA   
Tulio Demetlika