Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu zakona o brdsko-planinskim područjima, prvo čitanje, P.Z. br. 412

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na 20. sjednici održanoj 20. rujna 2018. godine, raspravio je Prijedlog zakona o brdsko-planinskim područjima, prvo čitanje, P.Z. br. 412, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. srpnja 2018. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano radno tijelo.
 
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da je Prijedlogom Zakona predviđeno redefiniranje obuhvata brdsko-planinskih područja, donošenje Programa razvoja brdsko-planinskog područja, Programa „Hrvatski gorski proizvod“ čiji je cilj poticanje proizvodnje i plasmana te promocija izvornih i inovativnih proizvoda tih područja, propisuje se korištenje zelenih i održivih mjerila u postupku javne nabave s ciljem smanjenja potrošnje resursa, onečišćenja okoliša, jačanja izvornog domaćeg proizvoda te zadržavanje stanovništva na brdsko-planinskim područjima. 
 
U raspravi su članovi Odbora istaknuli da je ovaj Prijedlog zakona o brdsko-planinskim područjima vrlo općenit i deklarativan te da ne nudi konkretna rješenja za brdsko planinska područja. Smatraju da je Prijedlog trebao ponuditi  i razraditi konkretne mjere i programa za brdsko planinska područja. Istaknuto je i pitanje zašto ovaj prijedlog zakona nije sastavni dio Zakona o regionalnom razvoju ili zašto nemamo jedinstveni Zakon o brdsko-planinskim i potpomognutim područjima. Smatraju da su predviđena godišnja financijska sredstva od 20 milijuna kuna uistinu mala, ako zaista želimo pomoći brdsko planinskim područjima u njihovome razvoju i opstanku stanovništva na tim područjima.

Članovi Odbora suglasili su da se u Prijedlog zakona o brdsko-planinskim područjima do drugog čitanja ugradi niz konkretnih mjera i programa za razvoj brdski - planinskih područja.


Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  je većinom glasova   ( 5 glasova „za“, 1 glas „suzdržan“ i 2 glasa „protiv“)    odlučio  predložiti Hrvatskom saboru  da  donese sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o brdsko-planinskim područjima,
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputiti će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Tulio Demetlika, predsjednik Odbora.
 


     
PREDSJEDNIK ODBORA
       Tulio Demetlika