Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Prijedlogu zakona o otocima, prvo čitanje, P.Z. br. 413

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 30. sjednici održanoj 20. rujna 2018. godine, raspravio je Prijedlog zakona o otocima, prvo čitanje, P.Z. br. 413, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 26. srpnja 2018. godine.

Odbor je predmetni akt raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da se predloženi Zakon donosi zbog jačanja postojećih i uvođenja novih mehanizama i rješenja za poticanje politike otočnog razvoja u skladu s općim ciljevima razvojne i gospodarske politike Republike Hrvatske i smjernicama odnosno odgovarajućim politikama na razini Europske unije. Nastojeći izjednačiti uvjete života na otocima s uvjetima na kopnu, Zakonom su obuhvaćene mjere: subvencioniranje javnog pomorskog prijevoza, subvencioniranje javnog cestovnog prijevoza, besplatnog prelaska mosta, izjednačavanja cijene pitke vode na kopnu s cijenom na otocima kako za kućanstva tako i za gospodarstvenike te potporu male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Također se predloženim Zakonom uređuje proširivanje uporabne funkcije Otočne iskaznice koju koriste otočani kroz novi informatički sustav kao sistemska evidencija otočnih prava i mjera.

Primjena ovoga Zakona zahtijevat će osiguranje financijskih sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te na pozicijama proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave i proračuna jedinica lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti otoci. Za provedbu ovoga Zakona u 2019. godini u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. osigurano je 194.910.000,00 kn.
Predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture posebno je istaknuo da se unazad par godina povećavaju iznosi za izgradnju luka te da su ulaganja u povezivanje otoka s kopnom, osobito ulaganja u lučku infrastrukturu, jedan od prioriteta Ministarstva. 
 
U raspravi članovi Odbora pozdravljaju donošenje novog Zakona o otocima koji promiče razvoj otoka u skladu s konceptom „pametnih otoka“.
Posebno je raspravljano i postavljeno je pitanje sređivanja katastra i zemljišnih knjiga koje je od posebne važnosti za određivanje granica pomorskog dobra. U odgovoru resornog ministarstva rečeno je da je, između ostalog, cilj ovoga zakonskog prijedloga konkretiziranje mjera i operacionalizacija u rješavanju ovog strateškog pitanja. S tim u vezi, rečeno je da će resorno Ministarstvo u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Državnom geodetskom upravom donijeti novi državni program koji se odnosi na sređivanje i usklađenje katastra i zemljišnih knjiga za područje otoka.

Nakon provedene rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora većinom glasova (7 ”za”, 1 ”suzdržan”) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke:

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o otocima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja, iznijeta u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

Pero Ćosić