Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 60

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora, na 5. sjednici održanoj 08. svibnja 2008. razmotrio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 02. svibnja 2008.godine, s prijedlogom da se Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor je Prijedlog zakona raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela sukladno odredbama Poslovnika.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je Republika Hrvatska stranka Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. U 1997. godini u RH započelo je prikupljanje podataka o emisijama u zrak, emisijama u vode i more, o postupanju s otpadom, prikupljeni su podaci o onečišćivačima na temelju Zakona o zaštiti okoliša. Donijet je i Pravilnik o registru onečišćenja okoliša. Cilj je Zakona ojačati pristup javnosti informacijama o okolišu putem baze podataka o ispuštanjima i prijenosima onečišćujućih tvari, postizanje visoke razine zaštite okoliša, ostvarivanje održivog razvoja i zaštite zdravlja.

Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa devet (9) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora, gospodina Ivu Grbića.


PREDSJEDNIK ODBORA

Ivo Grbić dipl.iur.