Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o radu Pučkog pravobranitelja za 2007. godinu

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora razmotrio je na 4. sjednici održanoj 22. travnja 2008. godine Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio pučki pravobranitelj Republike Hrvatske aktom od 31. ožujka 2008. godine.

Odbor je predmetno Izvješće razmotrio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

Uvodno, pučki pravobranitelj istaknuo je da je u prošloj godini Ured pučkog pravobranitelja primio znatan broj pritužbi građana na rad pravosuđa. Pritužbe su dostavljene Ministarstvu pravosuđa nadležnom za obavljanje poslova pravosudne uprave, koje se očitovalo o poduzetim radnjama.  Znatan broj pritužbi vezan je za neadekvatno provođenje nadzora na radom sudova, stoga, je pučki pravobranitelj zatražio posebno izvješće  o provedbi nadzora u 2007. godini. Ured pučkog pravobranitelja podržava mjere i aktivnosti Vrhovnog suda RH na rješavanju starih predmeta, praćenju i kontroli rada pojedinih sudova i sudaca. Izvješće sadrži i prijedloge mjera Ureda pučkog pravobranitelja, koji bi pridonijeli provođenju reformskih mjera na području pravosuđa.
Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa devet (9) glasova”za” odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg zaključka

Prihvaća se Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio gospodina Ivu Grbića, predsjednika Odbora.

                                    
                                                                                               PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                       Ivo Grbić dipl.iur.