Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, P.Z.br. 122

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 4. sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske svojim aktom od 18. lipnja 2021. godine.

Odbor je predmetni akt razmotrio u svojstvu matičnoga radnog tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Prema riječima predstavnika predlagatelja potrebno je u temeljni zakon, koji je donesen prije tri godine, unijeti određene mjere te ih je potrebno dodatno prilagoditi korisnicima kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učincima. Glavni razlog izmjena i dopuna Zakona je ubrzanje postupka za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata, koji trenutno traje i preko dvije godine zbog normativnih i organizacijskih problema, isto tako potrebno je ubrzati stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika, omogućiti ostvarivanje svih prava iz mirovinskog osiguranja za hrvatske branitelje koji su status stekli nakon stupanja na snagu zakona odnosno ponovnog otvaranja roka za stjecanje statusa hrvatskog branitelja te omogućiti ostvarivanje naknade za nezaposlene i jednokratne novčane pomoći za sve socijalno ugrožene hrvatske branitelje. Donošenje ovog Zakona potrebno je što brže provesti iz razloga što je neodrživo stanje u kojem postupak ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata traje i do tri godine, a uslijed okolnosti pandemije koronavirusa trajanje  postupaka je dodatno otežano i produljeno, te svako daljnje odlaganje izmjene Zakona dovodi do povećanja broja hrvatskih branitelja koji neće dočekati okončanje postupka, niti zasluženi status.

U odnosu na Prijedlog zakona u Konačnom prijedlogu zakona, osim nomotehničkih izmjena, predviđeno je da se status hrvatskog branitelja i dragovoljca Domovinskog rata može dokazivati, pored potvrde Minisratsva obrane i Ministarsva unuternjih poslova, i potvrdom Ministarstva hrvatskih branitelja. također je detaljnije uređeno pravo na naknadu za nezaposlene, detaljnije su propisane usluge koje obavlja Veteranski centar, a propisano je i pravo na dodjelu garaže.

Za provedbu ovog Zakona sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu u sklopu razdjelu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

U raspravi članovi Odbora uglavnom su podržali predložene izmjene i dopune kojima se otklanjaju problemi uočeni u provedbi važećeg zakona. Naglašeno je da se razmisli o mogućnosti usklađivanja invalidnina sa rastom plaća, odnosno bruto društvenog proizvoda, umjesto da se određuju prema proračunskoj osnovici, te da se razvidi mogućnost prestanka važenja Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova za te 3 suzdržana glasa) odlučio predložiti Hrvatskom saboru

d o n o š e nj e

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Za svog izvijestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić