Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane s rasprave o Poslovnom izvješću o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 28. sjednici održanoj 20. lipnja 2007. godine razmotrio je Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji aktom od 11. svibnja 2007. godine.
Sjednici Odbora nazočili su predstavnici Udruga branitelja i stradalnika proizašlih iz Domovinskog rata.
U uvodnom izlaganju izvjestitelja istaknuto je da su tijekom 2006. godine dostavljene obavijesti članovima Fonda o vlasništvu i broju udjela Fonda na što je pristiglo dosta prigovora te su produženi rokovi za odgovore. Isto tako donijeti su Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji . I Fond i Zaklada financiraju se iz 1/3 dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i to u omjeru 60:40 u korist Zaklade. Ukupna imovina Fonda na kraju izvještajnog razdoblja iznosila je 2 mlrd i 988 mil. kuna.
Dio dobiti Fonda iz 2005. godine namijenjen isplati dioničarima iznosi oko 42 mil. kuna, a za 2006. godinu s tog osnova isplatit će se oko 20 mil. kuna što predstavlja 1/3  realizirane dobiti Fonda u 2006. godini. Nerealizirana dobit Fonda ( iznosi oko 860 mil kuna) koja je rezultat povećanja cijene dionice INA-e, neće se isplaćivati radi zaštite vrijednosti udjela Fonda hrvatskih branitelja, a što trenutno nije u interesu vlasnika udjela tj. članova Fonda. Isplata dijela dividende članovima Fonda uslijedit će kada registar bude konačan, što sada nije slučaj radi promjena koje se vrše u njemu i kada će se moći izračunati vrijednost pojedinačnog udjela.
U raspravi predstavnika udruga i članova Odbora nije bilo primjedbi na Izvješće koje je po njihovom mišljenju napravljeno stručno i korektno.
Istaknuto je da će vrijednost imovine Fonda rasti kako će posebnim zakonima privatizirati trgovačka društva u državnom vlasništvu te članovi Fonda ne bi trebali prodavati svoje udjele nakon proteka moratorija tj. nakon 12. travnja 2008. godine.
Najveća zamjerka upućena je na izostanak informiranja o afirmativnim i pozitivnim mjerama i rezultatima nadležnih institucija na rješavanju problema hrvatskih branitelja od strane predstavnika tiskovnih i elektronskih medija, a poslovanje Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je jedan od primjera uspješnog rješavanja i provođenja propisanih zakonskih prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno donio sljedeći

z a k l j u č a k 

Predlaže se Hrvatskom saboru prihvaćanje Poslovnog izvješća o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2006. godinu.


Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnikaVladu Jukića, predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zastupnika Josipa Đakića, potpredsjednika Odbora.

        

PREDSJEDNIK ODBORA
                  
         Vlado  Jukić