Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 150

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 20. sjednici održanoj 28. lipnja 2017. raspravljao je o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 14. lipnja 2017. 

Odbor je o navedenom aktu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja je u uvodnom izlaganju naglasio da Minamatska konvencija o živi uređuje zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša od antropogenih emisija i ispuštanja žive i njenih spojeva u vode, tlo i zrak. Ovim zakonskim prijedlogom potvrdit će se Minamatska konvencija o živi te se propisuje obveza suradnje u provedbi zakona i Konvencije središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove zdravstva, zaštite okoliša, vodnoga gospodarstva, gospodarstva i poljoprivrede. S obzirom na sadržaj Konvencije, ocjenjuje se korisnim da Republika Hrvatska postane njezinom strankom i stvori pravni okvir za olakšavanje rada nadležnim tijelima vezano uz donošenje i provedbu strategija i programa za utvrđivanje i zaštitu stanovništva u opasnosti, a posebno ranjivih skupina stanovništva, koje se odnose na izloženost živi i živinim spojevima, postavljanje ciljeva za smanjenje izloženosti živi, edukaciju javnosti te promicanje odgovarajuće zdravstvene zaštite za sprečavanje, liječenje i skrb stanovnika izloženih živi i živinim spojevima.

Bez rasprave, članovi Odbora jednoglasno su odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ZAKON O POTVRĐIVANJU MINAMATSKE KONVENCIJE O ŽIVI

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med., predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med.