Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

Prijedlog odluke Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o imenovanju Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

U Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda imenuju se:

za predsjednika

                 NIKO REBIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru                                   

za člana
 
                 BORIS KLEMENIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,                       
                 MILIVOJ ŠKVORC, zastupnik u Hrvatskom saboru,                       
                 PETAR MLINARIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,                       
                 ZLATKO KORAČEVIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,                 
                 mr. sc. DENEŠ ŠOJA, zastupnik u Hrvatskom saboru,                                  
                 ZORAN VINKOVIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru, 
                 mr. sc. JASMINKA DEJANOVIĆ, voditeljica Odsjeka za elementarne nepogode u Upravi za gospodarstvo   iz Ministarstva financija,
                 MILJENKO RAKIĆ, načelnik Sektora poljoprivrede, Uprava poljoprivrede iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,
                 BOŽICA MARKOVIĆ, direktorica Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo iz  Hrvatske gospodarske komore te
                 SAŠA SMREK, samostalni stručnjak za osiguravanje usjeva iz Croatia osiguranja d.d., Zagreb.

Obrazloženje

Člankom  27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine” br.73/97.) propisano je da postupak procjene štete organizira i provodi Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Državno povjerenstvo), koje imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od četiri godine.

Sukladno članku 38. stavak 5. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda Državno povjerenstvo ima predsjednika i 10 članova.   

Predsjednik i šest članova Državnog povjerenstva imenuju se iz redova zastupnika Hrvatskog sabora, a ostala četiri imenuju se iz: Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Hrvatske gospodarske komore i najvećeg osiguravajućeg društva u Republici Hrvatskoj.

S obzirom da je 11. siječnja 2008. godine konstituiran 6. saziv Hrvatskog sabora i dosadašnjim članovima je s tim datumom prestalo članstvo u Državnom povjerenstvu potrebno je donijeti novu odluku o imenovanju Državnog povjerenstva.

Sukladno navedenom, Odbor je uputio predsjedniku Hrvatskoga sabora i klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru dopis klasa: 021-13/08-06/08, urbroj: 6521-18-08-04 od 28. veljače 2008., u kojem od klubova zastupnika traži da u skladu s odredbama Poslovnika, u najkraćem mogućem roku Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora upute prijedloge za imenovanje članova Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda iz reda zastupnika, kako bi Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora mogao o navedenim prijedlozima raspravljati na sjednici Odbora i uputiti prijedlog odluke Hrvatskom saboru.   Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove su svoje prijedloge uputili:
  - klub zastupnika HNS-a koji predlaže zastupnika Zlatka Koračevića za člana, prijedlog od 29. veljače 2008.,
  - klub zastupnika HDSSB-a, nema prijedloga, dopis od 29. veljače 2008.,
  - klub zastupnika nacionalnih manjina predlaže zastupnika mr. sc. Deneša Šoju za člana, prijedlog od 04. ožujka 2008.,
  - klub zastupnika HDZ-a i HSS-a predlaže zastupnika Niku Rebića, za predsjednika i zastupnika Borisa Klemenića, Milivoja Škvorca i Petra Mlinarića za članove, prijedlog od 13. ožujka 2008.,
  - klub zastupnika SDP-a predlaže zastupnika Zorana Vinkovića za člana, prijedlog od 13. ožujka 2008.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je iz Minisarstva financija Republike Hrvatske zaprimio dopis u kojem su objedinjeni prijedlozi ovlaštenih predlagatelja klasa: 422-02/08-01/23, urbroj: 513-12/08-6, od 14. veljače 2008. u kojem se predlažu iz Ministarstva financija, Ministarstva ribarstva i ruralnog razvoj, Hrvatske gospodarske komore i najvećeg osiguravajućeg društva u Republici Hrvatskoj, tj. Croatia osiguranje d.d., Zagreb za članove Državnog povjerenstva imenovati:
- mr. sc. Jasminka Dejanović, voditeljica Odsjeka za elementarne nepogode u Upravi za gospodarstvo   iz Ministarstva financija,
- Miljenko Rakić, načelnik Sektora poljoprivrede, Uprava poljoprivrede iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,
- Božica Marković, direktorica Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo iz  Hrvatske gospodarske komore te
- Saša Smrek, samostalni stručnjak za osiguravanje usjeva iz Croatia osiguranja d.d., Zagreb.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je  na 7. sjednici održanoj 14. ožujka 2008., raspravljao o navedenim prijedlozima te je u skladu s člankom 91. podstavkom 2., člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora  jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom  saboru.

KLASA: 021-13/08-06/08
URBROJ: 6521-18-08-10
Zagreb, 14. ožujka 2008.