Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu godišnjeg obračuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 73. sjednici održanoj 12.lipnja 2007.godine, Prijedlog godišnjeg obračuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. svibnja 2007. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Zakonu kao matično radno tijelo.

Sukladno odredbi članka 128. stavka 6. Zakona o proračunu Vlada Republike Hrvatske uputila je Hrvatskom saboru na donošenje Prijedlog godišnjeg obračuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu. Osim toga Vlada Republike Hrvatske dostavila je i Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 2006. godinu.

U uvodnom obrazloženju predstavnik Vlade Republike Hrvatske ukratko je istaknuo najbitnije makroekonomske pokazatelje u 2006. godini, podatke o ostvarenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, te podatke o izvršenju financijskih planova izvanproračunskih fondova u 2006. godini. Tako je u 2006. godini realni rast bruto domaćeg proizvoda iznosio 4,8%, što predstavlja povećanje od 0,5 postotnih bodova u odnosu na 2005. godinu. Industrijska proizvodnja porasla je u 2006. godini 4,5%, robni izvoz zabilježio je brži rast (15,6%) od robnog uvora (rast od 13,3%), a inflacija je u 2006. godini usporena na 3,2%. Smanjena je nezaposlenost s 17,8% na 16,7% u odnosu na 2005. godinu, a stopa anketne nezaposlenosti od 11,8% iz prve polovice 2006. godine najniža je u posljednjih sedam godina. Smanjen je deficit opće države s 4,0% BDP-a u 2005. na 3% BDP-a u 2006. godini. Ukupni prihodi državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 95.588.2 milijuna kuna što iznosi povećanje od 11,2% u odnosu na 2005. godinu, a ukupni rashodi iznose 97.858,4 milijuna kuna i veći su za 8.172,1 milijuna kuna u odnosu na 2005. godinu. Povećanje rasta rashoda dijelom je proizašao iz uključivanja naknada za ceste (2.887,2 milijuna kuna), pomoći EU (155,0 milijuna kuna) i ostalih prihoda za posebne namjene u državni proračun za 2006. godinu, a navedene stavke nisu bile uključene u državni proračun za 2005. i ranije godine. Ukupni manjak državnog proračuna je u 2006. godini ostvaren u iznosu od 2.270,2 milijuna kuna što je za 23,4% manje od planiranog manjka državnog proračuna za 2006. godinu.
Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio, bez rasprave, većinom glasova ( 5 glasova ”za” i 2 glasa ”protiv” ) Hrvatskom saboru predložiti donošenje

GODIŠNJEG OBRAČUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU

Sukladno odredbi stavka (3) članka 129. Zakona o proračunu daje se suglasnost na:

- Godišnji obračun Financijskog plana za 2006. godinu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
- Godišnji obračun Financijskog plana za 2006. godinu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;
- Godišnji obračun Financijskg plana za 2006. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
- Godišnji obračun Financijskog plana za 2006. godinu Hrvatskih voda;
- Godišnji obračun Financijskog plana za 2006. godinu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
- Godišnji obračun Financijskog plana za 2006. godinu Hrvatskih autocesta;
- Godišnji obračun Financijskog plana za 2006. godinu Hrvatskih cesta;
- Godišnji obračun Financijskog plana za 2006. godinu Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka;
- Godišnji obračun Financijskog plana za 2006. godinu Hrvatskog fonda za privatizaciju


Sukladno odredbi članka 47. Zakona o proračunu Vlada Republike Hrvatske dostavila je i Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 2006. godinu, te Odbor za financije i državni proračun predlaže Hrvatskom saboru i slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 2006. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je gospođa Nevenka Majdenić, član Odbora.

ČLAN ODBORA
Nevenka Majdenić