Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 134

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 16. (elektroničkoj) sjednici održanoj 4. svibnja 2021. godine o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 134, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. travnja 2021. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se osigurava  provedba Uredbe (EU) 2018/1672 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. godine o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005. Uredba (EU) 2018/1672 se u državama članicama primjenjuje od 3. lipnja 2021. godine. Ovom Uredbom se uz dosadašnje obveze kontrole fizičkog prijenosa gotovine od strane fizičke osobe, ili u prtljazi ili u vozilu te osobe (prijenos gotovine u pratnji), uvode i kontrole prijenosa gotovine u poštanskim paketima, kurirskim pošiljkama, prtljazi bez pratnje ili kao teret u kontejnerima (prijenos gotovine bez pratnje).

Određuju se nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) 2018/1672 i provedbu  nacionalnih kontrola kretanja gotovine (Carinska uprava te granična policija kad to bude određeno prema posebnoj uredbi Vlade Republike Hvatske).

Propisuju se slijedeće obveze prijave gotovine, uzimajući u obzir obveze prema Uredbi (EU) 2018/1672 te obveze prijave gotovine u okviru nacionalnih kontrola gotovine: obveze prijave gotovine po Uredbi i obveze prijave gotovine u okviru nacionalnih kontrola.

Fizičke osobe koje sa sobom nose gotovinu u iznosu 10.000 eura ili više dužne su taj iznos prijaviti ovlaštenoj osobi Carinske uprave ili granične policije kada preko Republike Hrvatske ulaze u Uniju ili izlaze iz Unije, na propisanom obrascu koji može biti predan ili elektronički poslan (obveza samoinicijativne prijave). Ova obveza je i do sada bila propisana prethodnom Uredbom i Zakonom o deviznom poslovanju koji je na snazi.

Pošiljatelji i primatelji gotovine u iznosu od 10.000 eura ili više koja se preko Republike Hrvatske unosi u Uniju ili iznosi iz Unije u poštanskim paketima, kurirskim pošiljkama, prtljazi bez pratnje ili kao teret u kontejnerima, dužni su na zahtjev ovlaštene osobe Carinske uprave podnijeti prijavu na propisanom obrascu, u roku od 30 dana od zahtjeva (obveza prijave na zahtjev). Ovo je nova obveza po Uredbi osmišljena kako bi se carinskim tijelima država članica omogućilo primijeniti diskrecijsko pravo i od pravnih i fizičkih osoba - pošiljatelja, primatelja ili njihova zastupnika, zahtijevati podnošenje prijave o prijenosu.

Fizičke osobe koje sa sobom nose gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više dužne su taj iznos prijaviti na zahtjev ovlaštene osobe Carinske uprave ili granične policije kada se gotovina iz druge države članice unosi ili je unesena u Republiku Hrvatsku ili se iz Republike Hrvatske iznosi u drugu državu članicu, na propisanom obrascu  (obveza prijave na zahtjev). Ovo je nova obveza prijave gotovine u okviru nacionalnih kontrola prekograničnog prijenosa gotovine uvedena po uzoru na neke države članice (Austrija, Njemačka, Danska, Italija, Belgija). Republika Hrvatska tako uspostavlja mjere za otkrivanje prekograničnog prijenosa gotovine koja se unosi u Republiku Hrvatsku iz druge države članice ili iznosi iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, ali samo kroz sustav prijave na zahtjev nadležnih tijela.

U Prijedlogu zakona svi pojmovi koji se odnose na kontrole prekograničnog prijenosa gotovine imaju isto značenje kao istovrsni pojmovi u Uredbi (EU) 2018/1672. Uredba je uvela širi koncept definicije gotovine koja osim gotovog novca obuhvaća i prenosive instrumente na donositelja, kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima, robu koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti (kovanice s udjelom zlata od najmanje 90% i poluge kao što su poluge, zrnca ili grumeni s udjelom zlata od najmanje 99,5%), a kako bi se onemogućilo kriminalce da  uporabom sredstava ekvivalentnih gotovini, izbjegavaju propisane obveze prijavljivanja prijenosa gotovine.

Propisuje se ovlast Carinske uprave privremeno zadržati gotovinu u odnosu na koju nije ispunjena obveza prijave gotovine u pratnji, obveza prijave gotovine bez pratnje, kao i u slučajevima svakog prijenosa gotovine ako postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću, neovisno o iznosu i neovisno o tome radi li se o gotovini u pratnji ili bez pratnje. Privremeno zadržavanje smije iznositi 30 dana, uz mogućnost produljenja na ukupno 90 dana u slučajevima poteškoća u dobivanju informacija o potencijalnim kriminalnim aktivnostima.

Uvode se djelotvorne i razmjerne novčane kazne kao jedine sankcije za povredu obveze prijave gotovine. Propisuje se ograničenje visine novčane kazne prema kojemu iznos izrečene novčane kazne mora biti niži od 60% iznosa neprijavljene gotovine, imajući u vidu presudu u predmetu C-255/14 Chmielewski ECLI:EU:2015:475 Suda Europske unije.

Ako postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću Carinska uprava će bez odgode o tim okolnostima i podacima obavijestiti nadležnog državnog odvjetnika, a državni odvjetnik će poduzeti mjere i radnje propisane Zakonom o kaznenom postupku.

Ovlašćuje se Carinska uprava evidentirati, razmjenjivati i čuvati podatke o prijenosu gotovine.

Predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku stoga što se njime osigurava provedba Uredbe (EU) 2018/1672 koja će se u državama članicama primjenjivati od 3. lipnja 2021.godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl.oec.