Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, prvo čitanje, P.Z.E. br. 151

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 23. sjednici, održanoj 30. lipnja 2021. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, prvo čitanje, P.Z.E. br. 151, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. lipnja 2020. godine. 

Odbor je o predmetnom Prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da je razlog donošenja Zakona daljnje usklađivanje hrvatskog regulatornog okvira u području tržišta kapitala s pravnom stečevinom Europske unije, konkretno Direktivom (EU) 2019/1160 te osiguravanja pretpostavki za provedbu Uredbe (EU) 2019/1156. Cilj Direktive (EU) 2019/1160 te Uredbe (EU) 2019/1156 jest uklanjanje prepreka za prekogranično trgovanje investicijskim fondovima, ujednačavanje postupka notifikacije te harmoniziranja različitih praksi u državama članica, a u odnosu na prekogranično trgovanje investicijskim fondovima.
G
lavni ciljevi izmjena i dopuna istoga su uspostavljanje sustava koji omogućava obavljanje zadataka u odnosu na trgovanje UCITS fondovima (Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities - subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire; UCITS fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom)  te stavljanje istih na raspolaganje malim ulagateljima u svakoj državi članici u kojoj društvo za upravljanje UCITS fondovima namjerava trgovati (npr. obrađivanje zahtjeva za izdavanje i otkup udjela UCITS fonda, pružanje informacija ulagateljima o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanjem i otkupom udjela UCITS fonda te načinu isplate prihoda o otkupa udjela UCITS fonda, stavljanje na raspolaganje ulagateljima svih informacija i dokumenata UCITS fonda kao npr. prospekt, pravila, godišnje izvješće i sl.)
Propisuju se pravila za povlačenje obavijesti o trgovanju udjelima UCITS fonda u državi članici domaćinu u odnosu na jedan ili više UCITS fondova (društvo za upravljanje koje povlači obavijest  o trgovanju dužno je dati opću ponudu za otkup udjela bez naplate izlazne naknade koja mora trajati 30 dana i biti objavljenja na javno dostupnom mediju). Propisuje se postupanje vezano za obavijest o namjeravanoj promjeni podataka iz obavijesti i dokumentacija koja se dostavlja uz obavijest o namjeri osnivanja podružnice u drugoj državi članici, tj. koja se dostavlja uz obavijest o namjeri početka trgovanja.

Dopunjuje se odredbe za izračun općih fiksnih troškova za potrebe izračuna minimalnog regulatornog kapitala društva za upravljanje sukladno čl. 60. Direktive (EU) 2019/2034.

Uspostava harmonizacije s drugim propisima s ciljem uklanjanja nedostataka kroz dosadašnju praksu što pridonosi ujednačenosti postupanje i pravnoj sigurnosti.

Uvodi se pojam UCITS ETF-a (eng. Echange-Traded Fund)- posebna vrsta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom čijom se barem jednom klasom udjela trguje tijekom dana na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi te su propisane specifičnosti ETF-a.
Izmjene u odnosu na obvezni sadržaj prospekta UCITS fonda uključuju razdvajanje profila rizičnosti UCITS fonda od elemenata ulaganja UCITS fonda. Obveza da društvo za upravljanje u slučaju korištenja drugih alata za upravljanje likvidnošću osim obustave izdavanja ili otkupa udjela, konkretne alate i okolnosti detaljno i jasno raspiše za ulagatelja te da o početku korištenja istih, obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga. Izvršeni su nomotehnički i jezični ispravci teksta.

Odbor je raspolagao i s mišljenjem Hrvatske gospodarske komore o Zakonu.

U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje o opsegu investicijskih fondova s javnom ponudom i alternativnim fondovima s obzirom na COVID-19 krizu te o učinku intervencije primjerice Europske središnje banke. Odgovoreno je da su podaci ohrabrujući.  U Republici Hrvatskoj su zadnji podaci da krajem ožujka 2021. godine alternativni investicijski fondovi raspolažu sa 4,4 milijardi kuna vrijednosti imovine (1,1% povećanje u odnosu na početak godine), a UCITS fondovi raspolažu sa 19,3 milijardi kuna vrijednosti imovine, što je gotovo milijardu više nego na početku godine (6% povećanje u odnosu na početak godine). Povjerenje ulagača se oporavlja nakon pandemije. Ulaganja u otvorene investicijske fondove rastu što je potaknuto povoljnim tržišnim kretanjima. Opseg fondova se povećao te je broj malih ulagača u otvorene investicijske fondove porastao. Izmjene i dopune Zakona prate i pojačavaju takve trendove.

Na Odboru napomenuto je da građani Republike Hrvatske raspolažu sa štednjom od preko 200 milijardi kuna. Konstatirano je da je financijska pismenost u Republici Hrvatskoj niska te je potrebna aktivacija štednje. Odgovoreno je da se Ministarstvo financija Republike Hrvatske bavi s podizanjem razine financijske pismenosti hrvatskih građana te je nositelj strateškog okvira za podizanje financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj. U Narodnim novinama objavljen je novi okvir za podizanje financijske pismenosti građana Republike Hrvatske za razdoblje od šest godina. Uz tu strategije objavljen je i akcijski plan za dvije godine. O provedenim aktivnostima izvješćuje se Vlada Republike Hrvatske. Strategija je usmjerena na potrošače, ali planira se proširiti i na obrtnike.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru sljedeće 

                                                      ZAKLJUČKE

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
                                                                                                                                             
2.    Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga zakona. 


Istodobno, Odbor za financije i državni proračun predlaže Hrvatskome saboru da o točkama dnevnoga reda Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, prvo čitanje, P.Z.E. br. 151 i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 152 provede objedinjenu raspravu.
                                                                                                                                                                                                        Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

 

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.