Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 18. sjednici održanoj 22. listopada 2008.godine, Izvješće o  korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije od 1.siječnja do 30. lipnja 2008. godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  10. listopada 2008. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Izvješću kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo, pored ostalog, da je ukupno do 30. lipnja 2008. godine od Europske komisije zatraženo sredstava u iznosu od 132,094 milijuna eura, a doznačeno je 94,893 milijuna eura. Razlika između zatraženih i doznačenih sredstava nastala je zbog interne procedure Europske komisije za odobravanje podnijetih zahtjeva za koju je potrebno tri do četiri mjeseca prije uplate na račun Nacionalnog fonda. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine Europska komisija ja na račun Nacionalnog fonda doznačila 1,045 milijuna eura. Paralelno sa radom sustava za programe pomoći CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD Europska unija uspostavlja novi jedinstveni instrument  predpristupne pomoći IPA koji će zamijeniti predpristupne programe pomoći PHARE, ISPA i SAPARD, a sastoji se od pet komponenti: Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija; Prekogranična suradnja; Regionalni razvoj; Razvoj ljudskih potencijala i Ruralni razvoj.

U raspravi na Odboru pohvaljeno je predmetno Izvješće koje je kvalitetnije napisano u odnosnu na prethodno i sadrži detaljan tabelarni pregled: ugovorenih projekata, isplaćenih sredstava, te krajnjih korisnika u okviru predpristupnih programa pomoći EU u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine. Iz podataka iznijetih u predmetnom Izvješću proizlazi da je Republika Hrvatska bitno poboljšala upravljanje predpristupnim fondovima Europske unije, što je rezultiralo uklanjanjem privremenih mjera suspenzije 25. srpnja 2008. (suspenzija odobravanja ugovora iz programa PHARE 2006 i smanjenje alokacije I. komponente programa IPA za 5 milijuna eura), a čemu je prethodio dogovor postignut između Europske komisije i Republike Hrvatske o nastavku poboljšanja rada na ispunjavanju postavljenih mjerila od strane EK. U kratkom vremenskom razdoblju Republika Hrvatska napravila je velike pomake u svezi ispunjavanja zadanih mjerila od strane EK, te je uspostavila kvalitetan sustav koji će osigurati, kada uđemo u Europsku uniju, uspješno korištenje sredstava iz europskih fondova koja su znatno veća od predpristupnih programa pomoći EU.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je, većinom glasova (6 glasova „za“ i 1 glas „protiv“), predložiti Hrvatskome saboru da donese slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik dr. sc. Goran Marić, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

dr. sc. Goran Marić