Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, prvo čitanje, P.Z.E. br. 140

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 17. (elektroničkoj) sjednici održanoj 25. svibnja 2021. godine o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakon o tržištu kapitala, prvo čitanje, P.Z.E. br. 140, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. svibnja 2021.  godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnici predlagatelja istaknuli su da se pravna stečevina stalno mijenja pa su novosti i dorade koje donosi ovaj Prijedlog zakona uglavnom vezane uz daljnje usklađivanje hrvatskog regulatornog okvira za tržište kapitala s pravnom stečevinom Europske unije. Daljnje usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije odvija se prvenstveno u dijelu prenošenja tzv. Direktive o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima (Investment Fund Directive – IFD) i tzv. Uredbe o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva (Investment Fund Regulation - IFR). Propisuje se novi bonitetni okvir za investicijska društva (dalje: ID), utvrđuju se posebni bonitetni zahtjevi za kapital ID, nadzorne ovlasti i instrumenti za bonitetni nadzor ID koji provode nadležna tijela te zahtjevi za objavljivanje za nadležna tijela u području bonitetnih propisa i nadzora. Propisuje se i jedinstveni inicijalni kapital ID u ovisnosti o investicijskim uslugama i aktivnostima koje ID obavlja, a sukladno njihovoj veličini i kompleksnosti. Usklađuje se s odredbama Direktive (EU) 2019/2177 o izmjenama između ostaloga tzv. Direktive Solventnost II i tzv. MiFID (Markets In Financial Instruments Directive – Direktiva o tržištima fin. instrumenata), a kojima se mijenja režim odobrenja i nadzora nad pružateljima usluge dostave podataka. Ovlast licenciranja i nadzora nad značajnim pružateljima usluga dostave prelazi u nadležnost ESMA-e (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala).. Organizacijski uvjeti ne propisuju se više nacionalnim zakonodavstvom. Na nacionalnoj razini i dalje se licenciraju i nadziru pružatelji usluge dostave podataka (ovlašteni sustav objavljivanja - APA i ovlašteni mehanizam izvještavanja - ARM) čije poslovanje nije od velikog prekograničnog značaja. Usklađuje se s odredbama Direktive (EU) 2020/1504 o izmjeni tzv. MiFID koja predviđa izuzeće primjeni zakonskih odredbi na pružatelje usluga skupnog financiranja definiranih u Uredbi (EU) 2020/1503. Dalje se usklađuje s odredbama Direktive (EU) 2021/338 kojom su izmijenjeni određeni zahtjevi iz tzv. MIFID II i Direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 (tzv. CRD IV i V) s ciljem ukidanja formalnih opterećenja te postizanja ravnoteže između dostatne razine transparentnosti prema klijentu, najviših standarda zaštite i prihvatljivih troškova ispunjenja zahtjeva za pružatelje investicijskih usluga.

U cilju zaštite interesa korisnika investicijskih usluga, propisuje se da financijsku promociju ID osim reguliranih subjekata (ID i vezani zastupnik) mogu obavljati jedino tržišni posrednici čime se izjednačavaju uvjeti promidžbe vezano uz ulaganja u financijske instrumente za sve koji izravno komuniciraju s potencijalnim ulagateljima čime se podiže i razina zaštite. Uvodi se izdavanje odobrenja Agencije za statusne promjene burze, osnivanje podružnice izvan Republike Hrvatske, stjecanje udjela koji prelazi 25% glasačkih prava u drugoj pravnoj osobi kao i cjenika burze. Uvode se izmjene koje burzi omogućuju da za više kotacije propiše obvezu uvrštenja novog izdanja, sankcije te obvezu dostave pravovremenih podataka kako bi ulagatelji mogli imati transparentne podatke. Radi zaštite malih dioničara dodatno se uređuje postupak povlačenja dionica s uređenog tržišta. Olakšavaju se obveze izvještavanja nefinancijskih drugih ugovornih strana o trgovanju s OTC izvedenicama prema Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (obveza izvještavanja onih koji su sklopili više od 100 transakcija OTC izvedenicama). Ukida se obveza izdavatelja u odnosu na godišnju objavu podataka o stjecanju i držanju vlastitih dionica (administrativno opterećenje za izdavatelja bez dodatne transparentnosti).Propisuje se deklaratorna rješenja Agencija kojim se utvrđuje da su nepravilnosti otklonjene te da je postupak nadzora okončan (postizanje pravne sigurnosti). Izvršila se dorada izričaja radi jasnoće i pravne sigurnosti.


Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru sljedeće 


                                ZAKLJUČKE

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakon o tržištu kapitala.                                                                                                                                                                                     
2.    Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga zakona.                                                     

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.

                                  PREDSJEDNICA  ODBORA
                                       Grozdana Perić, dipl.oec.