Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, P.Z. br. 145

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 19. sjednici održanoj 8. lipnja 2021. godine razmotrio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. lipnja 2021. godine. 

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 179. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da se kao i prilikom svakog rebalansa djelomično mijenjaju i odredbe Zakona o izvršavanju državnog proračuna. 

Slijedom toga, mijenja se iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala.
Zaduženje na inozemnom i domaćem tržištu može se provesti do ukupnog iznosa 42,4 milijarde kuna (prema trenutno važećem Zakonu – 33,8 milijardi kuna).
Tekuće otplate glavnice državnog duga u navedenom Konačnom prijedlogu zakona smanjuju se i iznose 21,9 milijardi kuna (prema trenutno važećem Zakonu – 22,6 milijardi kuna).

Također, mijenja se i visina zaduženja i tekuće otplate za izvanproračunske korisnike državnog proračuna.
Tako se zaduženje izvanproračunskih korisnika povećava za 574,7 milijuna kuna i iznosi 2,8 milijardi kuna, a tekuće otplate glavnice duga povećavaju se za 461,1 milijun kuna i iznose 2,6 milijardi kuna.

Jedan od bitnih razloga ovog rebalansa jest i podmirenje obaveza bolničkih zdravstvenih ustanova, pa se Konačnim prijedlogom zakona utvrđuje i pravna osnova za isplatu namjenske pomoći iz državnog proračuna za podmirenje dijela obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, a sve s ciljem zadržavanja jednake razine zdravstvene zaštite na cijelom području Republike Hrvatske. 

Nadalje, utvrđuje se i pravna osnova za isplatu iz državnog proračuna razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad zaposlenika u zdravstvenim ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave.

Kako bi se ubrzao postupak obnove ovim Konačnim prijedlogom zakona utvrđuje se da Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje mogu preuzeti obvezu po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama bez suglasnosti ministra financija ako je visina ukupnih obveza po ugovoru 1.000.000,00 kuna ili manja i ako je riječ o ugovoru koji se odnosi na provedbu aktivnosti vezanih uz primjenu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

 Nakon provedene rasprave Odbor je sa 6 (šest) glasova ”ZA”, 2 (dva) glasa ”PROTIV” i 1 (jedan) „SUZDRŽAN“ glas odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje                                              
                                                 
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU


Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 

Žarko Tušek