Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o samoopskrbi električnom energijom iz obnovljivih izvora energije, prvo čitanje, P.Z. br. 360 - Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 37. sjednici održanoj 20. rujna 2018. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o samoopskrbi električnom energijom iz obnovljivih izvora energije, prvo čitanje, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, aktom od 11. lipnja 2018. godine. 

Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/18-12/65, Urbroj: 50301-25/05-18-6 od  19. srpnja 2018. godine.
 
U uvodnom izlaganju prestavnik predlagatelja pojasnio je da je svrha ovoga Zakona unapređenje energetske politike u području obnovljivih izvora energije, smanjenje štetnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, smanjenje ovisnosti o uvozu fosilnih goriva, sigurnost opskrbe, ušteda kućanstva u vidu politike samopskrbe električnom energijom te razvoj novih tehnologija.
 
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske obrazložio je razloge zbog kojih se Vlada Republike Hrvatske protivi prihvaćnju Prijedloga ovoga zakona a kako to  stoji u njezinom Mišljenju, naglašivši da je intencija Vlade Republike Hrvatske davanje građanima poticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i to putem Fonda.

Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je sa 6 glasova „za“ i 3 glasa “protiv“ odlučio Hrvatskome saboru predložiti slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o samoopskrbi električnom energijom iz obnovljivih izvora energije
   
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Darinka Kosora, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Darinko Kosor