Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, prvo čitanje, P.Z. br. 142

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 18. sjednici održanoj 26. svibnja  2021. godine razmotrio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. svibnja 2021. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da se Prijedlogom Zakona: 
•    postiže sadržajno i terminološko usklađivanje, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, koji je također nedavno stupio na snagu (na snazi od  03.04.2021),
•    usklađuju poslovi Agencije koji se odnose na istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda i podzemno skladištenje plina,
•    proširuju djelatnosti Agencije u vidu sudjelovanja Agencije u postupku izmjena i dopuna prostornih planova, ovlast izvođenja naftno-rudarskih radova za potrebe procjene geotermalnog potencijala te kao predlagatelja za osnivanje razvojnog društva Vladi Republike Hrvatske,
•    vezano za Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata i Zakon o energiji, uvodi  djelatnost „trgovina na veliko naftnim derivatima“ radi upisa u sudski registar, u svrhu dobivanja energetske dozvole,
•    predlaže novi sastav Upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike, uz članove državne dužnosnike tijela državne uprave nadležnih za poslove energetike, financija i prostornog uređenja, dva člana mogu biti iz reda rukovodećih državnih službenika sa odgovarajućim stručnim znanjima iz područja energetike i gospodarstva ili iz redova znanstvene i stručne javnosti iz područja energetike i gospodarstva,
•    produžuju rokovi podnošenja izvješća Vladi Republike Hrvatske, jer su dosadašnji rokovi prekratki, s obzirom na to da godišnji financijski izvještaji, a koji su sastavni dio izvješća o radu Agencije, nisu dostupni do 31. siječnja svake godine,
•    postiže usklađivanje sa zahtjevima preuzetim Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a koji je usmjeren prema ostvarivanju ciljeva energetske tranzicije. Naime, Agencija je prepoznala veliki geotermalni potencijal Republike Hrvatske, a koji do sada nije bio dovoljno iskorišten. U tu svrhu intenzivno promovira geotermalni potencijal Republike Hrvatske te kroz europske inicijative nastoji omogućiti buduća ulaganja u geotermalnu energiju kao jedini stabilni obnovljiv izvor energije, a koji svoju primjenu nalazi od proizvodnje električne energije do zadovoljavanja energetskih potreba poljoprivredna proizvodnje.
Također, Agencija radi na izradi atlasa područja pogodnih za zbrinjavanje ugljikovoga dioksida u geološke strukture, a što je također prepoznato kao jedna od ključnih karika prema postizanju ciljeva smanjenja emisija ugljikova dioksida u atmosferu.

U raspravi se je nametnulo pitanje na koji način će Agencija sudjelovati u postupku izmjena i dopuna planova, koja će biti njezina uloga.
Nadalje, s obzirom na različite prostorne nivoe planiranja otvorilo se je i pitanje u koji plan će Agencija intervenirati, tko će raditi poslove takvog prostornog praćenja, da li će biti potrebno novo zapošljavanje te je istaknuto da se potencijalno duplicira posao, budući u procjenama utjecaja na okoliš za eksploataciju mineralnih sirovina se već uzima dio iz prostornog plana, pa je na taj način vidljivo što je usklađeno, odnosno u kojem smjeru treba nešto poduzeti.
Također, postavljeno je pitanje da li uz podatke o istraživanju ugljikovodika, Agencija raspolaže podacima o istraživanju geotermalnih izvora.

Predstavnik predlagatelja odgovorio je na sva pitanja koja su se otvorila tijekom rasprave, osvrnuo se da Agencija nema ovlasti u donošenju prostornih planova, budući je to nadležnost jedinica lokalne i regionalne samouprave, no moći će predložiti izmjene i dopune plana, a jedinice lokalne i regionalne samouprave  će se o tome očitovati u roku 30 dana, što ne znači nužno da moraju i prihvatiti prijedlog Agencije. Intencija je da Agencija ima ovlast unaprijed komunicirati sa zavodima za prostorno planiranje, u svrhu otklanjanja eventualnih zapreka prilikom planiranja investicija, a radi bržih i jednostavnijih realizacija poduzetničkih aktivnosti.
Naglašeno je da Agencija ima u svojim bazama podataka, u digitalnom formatu informacije o svim istraživanjima, tako i o geotermama, koji pregled olakšava i davanje koncesija.

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 6 (šest) glasova ”ZA” i 4 (četiri) ”SUZDRŽANA” glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike.


Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.

                            

PREDSJEDNIK ODBORA 

                                Žarko Tušek