Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, prvo čitanje, P.Z. br. 160

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 21. sjednici održanoj 13. srpnja  2021. godine razmotrio Prijedlog zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. srpnja 2021. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da se na temelju Zaključka Hrvatskoga sabora od 3. veljače 2021. godine Vlada Republike Hrvatske obvezala pripremiti Prijedlog zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori do 15. srpnja 2021. godine.
Nadalje, važeći Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori datira iz 1991. te protekli period od 30 godine od dana donošenja zasigurno iziskuje promjene u sustavu i prilagođavanje novim trendovima u gospodarstvu i potrebama poduzetnika.
Prijedlog ovog Zakona uređuje status, ustrojstvo, djelatnost, tijela, poslove, članstvo i načine financiranja Hrvatske gospodarske komore ( dalje u tekstu: Komora).
Ovisno o gospodarskoj snazi poslovnog subjekta koju čini: aktiva,  prihodi i  broj zaposlenih, članice se dijele se u 3 skupine.
     Prva skupina obuhvaća članove Komore koji ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:
- ukupna aktiva: 7.500.000,00 kuna,
- ukupni prihodi: 15.000.000,00 kuna i 
- broj zaposlenih: 50.
 Druga skupina obuhvaća članove Komore koji prelaze dva od tri kriterija iz Prve skupine, ali ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:
- ukupna aktiva: 30.000.000,00 kuna
- ukupni prihodi: 60.000.000,00 kuna i
- broj zaposlenih: 250.
Treća skupina obuhvaća članove Komore koji prelaze dva od tri kriterija iz Druge skupine.
Članstvo u Komori i dalje ostaje obvezno, no članovi Prve skupine nemaju obvezu plaćanja članarine, već isto ovisi o volji članice te skupine.
Prva skupina, ujedno predstavlja najbrojnije članstvo, oko 96,7 % (prema podacima iz 2019. godine to je 137.303 članice s članarinom od 42 kn mjesečno), a što u ukupnim prihodima Komore iznosi oko 60 mil. kn.
Uvođenje mogućnosti dobrovoljne članarine za Prvu skupinu članova, ima za cilj stimuliranje i modernizaciju komorskog sustava i ponudu novih usluga koje bi privukle novo članstvo i motiviralo ''staro'' na zadržavanje članstva. 
Subjekti koji odluče zadržati članstvo, dobili bi potrebnu reprezentativnost po veličini, prihodima i djelatnostima u tijelima upravljanja kao i korištenje svih posebnih usluga i proizvoda, sukladno odluci Skupštine Komore.
Članice Prve skupine koje odluče da neće plaćati članarinu i dalje će moći koristiti posebne proizvode i usluge Komore, no iste će plaćati po cjeniku posebnih proizvoda u usluga.
Svaka od članica Prve skupine sada ima mogućnost odlučiti što je za nju najpovoljnije.
Visinu članarine za svaku pojedinu skupinu članova Komore određuje svake godine Skupština Komore posebnom odlukom.
Visinu članarine za članove Komore koji se dobrovoljno prijavljuju u članstvo, svake godine određuje Skupština Komore posebnom odlukom. 
Uz razvijene usluge i proizvode, Komora treba osmisliti lepezu novih usluga za dobrobit svojih članova i daljnje prepoznavanje Komore u poslovnom svijetu kao pouzdanog partnera koji skrbi o interesima i dobrobiti svojih članova. 
Tijela Komore čine: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik.
Skupština kao najviše tijelo upravljanja Komore ima najmanje 77 članova, a najviše 101.
Predstavnik predlagatelja je naglasio da upravo zbog sastava Skupštine, nema bojazni da će se donositi odluke koje bi u bilo kojem smislu izazvale negativne učinke prema bilo kojoj skupini članstva.    
Načini financiranja Komore su kroz članarine, prihoda od naknada za usluge i proizvode, prihoda od obavljanja javnih ovlasti, prihoda od tržišnih aktivnosti, izvanrednih prihoda (darova, donacija, sponzorstva i dr.) i drugih izvora.
Također, i u okviru ovog Prijedloga zakona se propisuje da će pri Komori djelovati: Centar za mirenje, Stalno arbitražno sudište i Sud časti.                                                     

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 7 (sedam) glasova ”ZA” i 3 (tri) glasa „SUZDRŽANA“, odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći  

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Prijedlog zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 

Žarko Tušek