Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 386

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na svojoj 44. sjednici održanoj 20. rujna 2022. godine razmotrio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. kolovoza 2022. godine uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku. 

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela u okviru objedinjene rasprave zajedno sa Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 384 i Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 385.

U uvodnom izlaganju predstavnica  predlagatelja je istaknula da se ovim izmjenama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, novčani iskazi vrijednosti u kunama zamjenjuju vrijednostima preračunatim u euro.
Na taj način doprinosi se provedbi Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom (Narodne novine, broj 146/20), kako bi Republika Hrvatska postala dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro. Budući da je uspostava ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro definirana Ugovorom o Europskoj uniji iz 1992. (članak 3. pročišćene verzije tog Ugovora), Republika Hrvatska je putem svoga pristupnog ugovora preuzela obvezu uvođenja eura nakon što ispuni propisane uvjete kao i druge odredbe koje se odnose na države članice koje rabe zajedničku valutu.
Vlada Republike Hrvatske je u rujnu 2021. godine donijela Zaključak o provedbi zakonodavnih aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Osim donošenja Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22 i 88/22 - ispravak), za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura potrebno je izmijeniti niz važećih zakonskih i podzakonskih propisa koji sadržavaju odredbe povezane s kunom. 
Za provedbu ovoga Zakona nije  potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Hitni postupak  predlaže se kako bi se osigurala učinkovita i pravodobna prilagodba pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
Bez rasprave Odbor je većinom glasova, sa 7 (sedam) „ZA“ i 1 (jedan) „PROTIV“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje


ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NADZORU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA 

Žarko Tušek