Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 624

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na svojoj 79. sjednici održanoj 21. veljače 2024. godine razmotrio Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 624, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. veljače 2024. godine uz prijedlog da se sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku. 

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da se nova pravila Europske unije o označivanju guma, primjenjuju se od 1. svibnja 2021. godine, a utvrđena su u Uredbi (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ)  br. 1222/2009. 
Navedena pravila pomažu potrošačima pri donošenju informirane odluke o kupnji  kada zamjenjuju gume, jer se na oznaci ističe učinkovitost gume u pogledu pitanja koja se odnose na učinkovitost potrošnje goriva, sigurnost i buku. 
Prema odredbama članka 11. stavka 5. navedene Uredbe sve države članice utvrđuju pravila o sankcijama i mehanizmima za izvršavanje koja se primjenjuju na kršenja ove Uredbe i delegiranih akata donesenih na temelju ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe.

Sukladno navedenome, predmetnu Uredbu potrebno je prenijeti u nacionalno zakonodavstvo te je potrebno što prije obavijestiti Europsku komisiju o nacionalnim pravilima o sankcijama i mehanizmima za izvršavanje koja se primjenjuju na kršenja Uredbe o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre. U tu svrhu predlaže se  Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmijeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009, s konačnim prijedlogom Zakona.

Konačnim prijedlogom zakona osigurat će se provedba Uredbe (EU) 2020/740, a istom se uspostavlja okvir za pružanje usklađenih informacija o parametrima guma s pomoću označivanja kako bi se krajnjim korisnicima omogućilo donošenje informirane odluke pri kupnji guma u svrhu poboljšanja sigurnosti, zaštite zdravlja te gospodarske i okolišne učinkovitosti cestovnog prometa promicanjem dugotrajnih i sigurnih guma koje omogućuju učinkovitu potrošnju goriva i niske razine buke.
Za provedbu predmetnog Zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. 
Donošenje ovoga Zakona predlaže se po hitnom postupku sukladno članku 206. stavku 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br.: 81/13, 113/16, 69/17, 29/18, 53/20, 119/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/20 i 86/23 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), prema kojemu se po hitnom postupku donose zakoni koji se usklađuju s dokumentima Europske unije ako to zatraži predlagatelj. U konkretnom slučaju radi se o Konačnom prijedlogu zakona kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) 2020/740 i Uredbe (EU) 2019/1020. Obzirom da se Uredba (EU) 2020/740  primjenjuje od 1. svibnja 2021. godine, a Uredba (EU) 2019/1020 primjenjuje se od 16. srpnja 2021. godine, ocjenjuje se opravdanim donošenje zakona po hitnom postupku na osnovi članka 206. Poslovnika Hrvatskog sabora.

U studenom 2023. godine Republika Hrvatska je od strane Europske komisije zaprimila Pismo službene obavijesti br. 2023/2159 zbog neosiguravanja pretpostavki za provedbu Uredbe (EU) 2020/740 u nacionalnom zakonodavstvu, kojim je protiv Republike Hrvatske pokrenut sudski postupak zbog navodne povrede prava Europske unije. Iz tog razloga navedenu Uredbu potrebno je što prije prenijeti u nacionalno zakonodavstvo te je potrebno što prije obavijestiti Europsku komisiju o nacionalnim pravilima, sankcijama i mehanizmima za izvršavanje koja se primjenjuju na kršenja Uredbe (EU) 2020/740.

Bez rasprave Odbor je jednoglasno sa 7 (sedam) glasova „ZA“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje

ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/740 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. SVIBNJA 2020. O OZNAČIVANJU GUMA S OBZIROM NA UČINKOVITOST POTROŠNJE GORIVA I DRUGE PARAMETRE, IZMJENI UREDBE (EU) 2017/1369 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1222/2009

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA 
Žarko Tušek