Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E br. 278

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 24. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. razmotrio je Prijedlog zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. siječnja 2018. godine uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja izvijestio je da se ovim Zakonom  uređuju pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu proizvodnju, transport, skladištenje, upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin, distribuciju i opskrbu plinom, organiziranje tržišta plina kao dijela plinskog tržišta Europske unije te se uređuje i postupanje u vezi s provedbom Zakona. Nadalje, utvrđuju se pravila koja se odnose na zaštitu kupaca, organiziranje i funkcioniranje plinskog sektora, koncesija za distribuciju plina i koncesija za izgradnju distribucijskog sustava, pravo pristupa treće strane, model bilančnih skupina, otvoren pristup tržištu, utvrđivanje obveza općih usluga i prava kupaca plina, a koja uključuju prava krajnjih kupaca, odvojeno vođenje poslovnih knjiga, financijskih izvješća, pravila pristupa plinskom sustavu, načela uzajamnosti i prekogranični transport plina. Predstavnik predlagatelja je istaknuo i to da su glavni ciljevi koji se planiraju postići kroz ovaj Zakon usklađivanje s EU Direktivom 2009/73/EZ i pravnom stečevinom Europske unije. Donošenjem ovoga Zakona jasno će se definirati nadležnost za obavljanje pojedinih poslova te urediti svi odnosi, prava i obveze sudionika na tržištu plina u skladu s  navedenom Direktivom odnosno urediti tržište plina u Republici Hrvatskoj u segmentu kućanstva na način da se urede odnosi te prava i obveze sudionika na tržištu plina, obveze regulatorne agencije, način zakupa skladišnih kapaciteta, način određivanja cijene javne usluge, način određivanja opskrbljivača u obvezi javne usluge, način određivanja zajamčenog opskrbljivača, kao i transparentno propisati uvjete svih natječaja na tržištu plina koji se provode.

U raspravi  koja je uslijedila  postavljeno je pitanje  je li je ovaj Zakon  u dijelu koji se odnosi na metodologiju za određivanje regulirane cijene plina u potpunosti usklađen s navedenom Direktivom. U odgovoru na postavljano pitanje predstavnik predlagatelja je naveo da se navedeno izravno dogovara  u redovnoj komunikaciji s Europskom komisijom.

Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje

 
Z A K O N A  O   T R Ž I Š T U   P L I N A
  


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Darinka Kosora, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Darinko Kosor