Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Godišnjem izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 4. sjednici održanoj 24. studenoga 2020. godine razmotrio Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: DKOM), aktom od 15. lipnja 2020. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela.

Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/20-12/102, Urbroj: 50301-05/14-20-15 od 8. listopada 2020 godine.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja izvijestila je da su sastavni dio godišnjeg izvješća zakonom propisani podaci i analize koji se odnose na žalbene predmete, ali i ocjena stanja u javnoj nabavi i ocjena stanja u pravnoj zaštiti.

Što se tiče financijskih pokazatelja rada DKOM-a, u 2019. godini je s osnova naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćen iznos od 17.311.848,23 kuna u Državni proračun, što predstavlja 14,32 % više nego u 2018. godini, ali i 6.886.439,23 kuna više sredstava od sredstava planiranih za rad DKOM-a za 2019. godinu.

Tijekom 2019. godine zaprimljeno je 1.209 žalbi što predstavlja povećanje od 3,33 % u odnosu na prethodnu godinu, ali navedeno ujedno znači da je u 2019. godini DKOM kontrolirao svega 6,59% od ukupnog broja postupaka javne nabave objavljenih u EOJN (13.190 postupaka).

Najveći broj zaprimljenih žalbi odnosi se na fazu odluke o odabiru (65,92%), ali je i dalje nastavljen trend velikog broja žalbi na dokumentaciju o nabavi (31,85%).

Uočen je nastavak visokog trenda usvojenih žalbi (47%), ali i povećanje postotka odbačenih žalbi (22%).

DKOM je u 2019. uspio zadržati rok rješavanja žalbe  ispod zakonom propisanog roka od 30 dana, pa prosječan rok rješavanja iznosi 27 dana, dok je u postupcima financiranim iz EU fondova prosječan rok rješavanja dodatno skraćen u odnosu na prethodnu 2018. godinu i iznosi 25 dana od zaprimanja uredne žalbe. 

Istaknuto je da se je povećao broj izjavljenih e-žalbi na 47%, a kako se komunikacija u potpunosti odvija elektroničkim putem došlo je i do skraćenja rokova rješavanja u tim predmetima, u prosjeku 25 dana. U tom smislu DKOM predlaže razmotriti mogućnost uvođenja obvezne e-žalbe.

Pred Visokim upravnim sudom RH je protiv 10% odluka DKOM-a izjavljena upravna tužba, pri čemu je samo nešto manje od 3% odluka poništeno od strane Visokog upravnog suda. 

U odnosu na ocjenu stanja u javnoj nabavi općenito DKOM naglašava potrebu daljnjeg razvoja sustava javne nabave u dva pravca: Jačanje faze pripreme i planiranja postupaka nabave i Jačanje kapaciteta nadležnog za politiku javne nabave.

U smislu ocjene stanja u pravnoj zaštiti ukazuje se na moguća dodatna unapređenja zakonskog okvira javne nabave, pa se tako osim već spomenutog prijedloga za uvođenje  obvezne e- žalbe, ukazuje i na pojavu nešto većeg broja žalbi izjavljenih neposredno pred otvaranje ponuda i to do 4 dana pred otvaranje, a koje žalbe u iznimno visokom postotku od 69,7% završavaju odbačajem ili obustavom postupka (u pravilu zbog nepravodobnosti ili zbog neplaćenih naknada za pokretanje postupka), ali istovremeno obavezno zaustavljaju nastavak postupka nabave. Radi sprječavanja mogućnosti da se izjavljivanjem takvih žalbi zaustavi postupak javne nabave bez stvarne namjere za ostvarivanjem pravne zaštite, DKOM ukazuje na mogućnost da se zakonskim izmjenama predvidi mogućnost za naručitelje da postupak nabave ne zaustavljaju u slučaju da je izjavljena žalba očito nepravodobna.

U raspravi se je otvorilo pitanje visine iznosa jedinstvene naknade od 5.000 kn  za žalbu na dokumentaciju i eventualna potreba njezinog povećanja.

Ujedno se je raspravilo o nužnosti jačanja kontrole javne nabave u daljnjem postupku, tj. u postupku izvšenja.

Predlagateljica je odgovorila da DKOM kao institucija smatra da je iznos naknade primjeren i omogućava pristup žalbi bez značajnih opterećenja proračuna naručitelja, a što je pozitivno,  s obzirom da kontrola zakonitosti u ranoj fazi objavljene dokumentacije utječe na kvalitetnije provođenje postupka javne nabave te smanjuje vjerojatnost financijskih korekcija u postupcima financiranim iz fondova Europske unije.

Nadalje, gledajući ukupan broj pokrenutih postupaka javne nabave, oko 13.000 bez bagatelnih nabava, kontrola ugovora i izvršenja ugovora je opsežan posao, pa DKOM iz tog razloga i predlaže u okviru ocjene stanja u javnoj nabavi  Jačanje kapaciteta nadležnog za politiku javne nabave i to osobito u dva aspekta njene nadležnosti – provođenju upravnog nadzora i sustavu edukacija u javnoj nabavi. 

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno sa deset (10) glasova „ZA“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće 

ZAKLJUČKE

1. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu

2. Temeljem članka 44. stavka 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlaže se da se Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu raspravi na sjednici Sabora.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Žarko Tušek