Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Izvješće Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom državljanstvu, prvo čitanje, P. Z. br. 554

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske je na svojoj 26. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019. godine razmotrio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom državljanstvu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. prosinca 2018. godine. 

Prema članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je navedeni prijedlog zakona raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. 

Predstavnik predlagatelja uvodno je obrazložio razloge donošenja izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom državljanstvu. Istaknuo je kako je povodom inicijative predsjednika Vlade Republike Hrvatske te na poticaj Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske i drugih državnih tijela donesena Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu, kako bi se moglo pristupiti potrebnim izmjenama zakona radi olakšanja prijema u hrvatsko državljanstvo posebice hrvatskih iseljenika. 

Najvažnije izmjene i dopune Zakona vezane su uz olakšanje postupka dobivanja državljanstva za pripadnike hrvatskog naroda u inozemstvu te hrvatskih iseljenika, pregledniji postupak za stjecanje hrvatskog državljanstva na temelju podrijetla za djecu rođenu u Republici Hrvatskoj, povećanje dobne granice za prijavu u evidenciju hrvatskih državljana do 21. godine života za djecu rođenu u inozemstvu čiji je jedan roditelj u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin, izostavljanje generacijskog ograničenja za potomke iseljenika u ravnoj liniji i njihove bračne drugove te oslobođenje obveze udovoljavanja poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja za stjecanje hrvatskog državljanstva, dodatno se precizira pojam iseljenika iz Republike Hrvatske, stjecanje hrvatskog državljanstva od interesa za Republiku Hrvatsku, stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem za maloljetnu djecu čiji je jedan od roditelja stekao hrvatsko državljanstvo kao iseljenik, potomak iseljenika iz Republike Hrvatske ili kao pripadnik hrvatskog naroda, pojednostavljuje se izvođenje dokaza za stjecanje državljanstva, precizira se prestanak hrvatskog državljanstva otpustom kao i prestanak hrvatskog državljanstva odricanjem, normira se nadležnost za podnošenje zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva, predlaže se davanje svečane prisege od strane osobe koja hrvatsko državljanstvo stječe naturalizacijom po uzoru na druge zemlje, predlaže se mogućnost ukidanja rješenja o stjecanju hrvatskog državljanstva bez vremenskog ograničenja ako je stečeno temeljem braka sklopljenog iz koristi sukladno odredbama Zakona o strancima, lažnim predstavljanjem ili prijevarom u upravnom postupku stjecanja državljanstva te su također precizirani i razlozi poništenja rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo zbog osude osobe, u kaznenom postupku za kaznena djela protiv Republike Hrvatske i kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva i dr. 

U raspravi Odbora, izražena je podrška za donošenje izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom državljanstvu osobito pozitivne promjene vezane uz pojednostavljenje i ubrzavanje postupka za stjecanje hrvatskog državljanstva za pripadnike hrvatskoga naroda koji živi u inozemstvu i hrvatske iseljenike te je iznesen niz prijedloga posebice koji se odnose na pojam definicije hrvatskog iseljenika i ograničenje dobne granice na 21. godinu za aplikanta kojeg roditelji nisu upisali u hrvatsko državljanstvo prije punoljetnosti.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno (7 glasova “ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg 

Z A K LJ U Č K A

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom državljanstvu.

2.    Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeti u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prof.dr.sc. Božu Ljubića, predsjednika Odbora. 

PREDSJEDNIK ODBORA     
Prof.dr.sc. Božo Ljubić