Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Godišnjem izvješću o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 10. sjednici, održanoj 6. svibnja 2021. godine Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Agencija za zaštitu osobnih podataka, aktom od 31. ožujka 2020. godine.

    Odbor je navedeno Izvješće razmotrio kao matično radno tijelo.

    U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetno Izvješće.

    Uvodno obrazloženje podnio je ravnatelj Agencije. 
    
    Odbor je bez rasprave, većinom glasova ( s 8 glasova ”ZA” i 2 ”SUZDRŽANA” glasa) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 


PREDSJEDNICA ODBORA

Natalija Martinčević