Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o Godišnjem izvješću o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 27. sjednici, održanoj 3. srpnja 2019. godine Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije, aktom od 12. studenoga 2018. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetno Izvješće.

U uvodnom obrazloženju predsjednik Nadzornog odbora HRT-a istaknuo je da su u ovom izvještajnom razdoblju djelovala dva saziva Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije. Prvi saziv Nadzornog odbora HRT-a djelovao je od 1. siječnja do 14. srpnja 2017. godine i njegovi članovi razriješeni su prije isteka mandata sukladno članku 22. stavku 8. podstavku 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. U tom periodu održano je 14 sjednica Nadzornog odbora HRT-a. Drugi saziv Nadzornog odbora imenovan je  15. prosinca 2017. godine i u vremenu od 15. do 31. prosinca 2017. godine održao je dvije sjednice.

Predstavnik Ministarstva kulture rekao je, s obzirom na navedeno i na činjenicu da Nadzorni odbor HRT-a od 14. srpnja do 15. prosinca 2017. godine nije djelovao, da se predlaže da se predmetno Godišnje izvješće primi na znanje. 

Odbor je bez rasprave, većinom glasova ( sa 7 glasova ”ZA” i 1 glasom ”PROTIV”), sukladno Mišljenju Vlade Republike Hrvatske, odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Prima se na znanje Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

                        PREDSJEDNICA ODBORA

                                  Sunčana Glavak