Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o Izvješću o radu Upravnog vijeća HINE za 2018. godinu

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 30. sjednici, održanoj 22. siječnja 2020. godine Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2018. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavilo Upravno vijeće HINE, aktom od 22. srpnja 2019. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetno Izvješće.

U uvodnom obrazloženju predsjednica Upravnog vijeća HINE istaknula je da je osnovna značajka poslovanja u 2018. godini kontinuitet pozitivnog poslovanja i višak prihoda nad rashodina, nastavak rasta prihoda s tržišta te daljnja stabilizacija poslovanja nakon što je 2013. godine provedeno restrukturiranje. HINA je u 2018. godini ostvarila dobit od 255.955 kuna. Ukupni prihodi viši su za 2,3% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan viši su za 1,8%, a ukupni rashodi viši su za 3,2% u odnosu na prethodnu godinu i viši su za 0,8% u odnosu na plan za 2018. godinu. Uredništvo HINE je putem svojih servisa u 2018. godini korisnicima isporučilo nešto više od 211.000 audiovizualnih uradaka, te obogaćivanjem postojećih servisa dodatnim sadržajima i podizanjem kvalitete ponudilo više od 73.000 vijesti na hrvatskom i engleskom jeziku. Tijekom 2018. godine HINA je nastavile svoje aktivnosti na društvenim mrežama te na platformama za razmjenu video sadržaja, a imala je i rekordnu produkciju vlastitih fotografija od 7.049 mjesečno.

U raspravi na Odboru rečeno je da je važeći Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji zastario i da bi ga trebalo izmijeniti. Predloženo je da se eventualno razmotri i mogućnost uvođenja marketinga u poslovanje HINE. Izraženo je i žaljenje što HINA nije pobijedila na natječaju za izbor službenog fotografa za hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije 2020.

Nakon provedene rasprave, Odbor je  jednoglasno ( s 11 glasova ”ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2018. godinu.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Goran Marić