Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o Izvješću o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 45. sjednici, održanoj 27. rujna 2023. godine Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora u skladu s odredbom članka 74. stavka 2. i članka 79. stavka 1. Zakona o elektroničkim medijima (”Narodne novine”, broj 111/21 i 114/22) dostavio ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elekroničke medije, aktom od 16. lipnja 2023. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetno Izvješće.

U uvodnom obrazloženju zamjenik predsjednika Vijeća za elektroničke medije rekao je da je novi Zakon o elektroničkim medijima stupio na snagu 22. listopada 2021. te je tijekom 2022. godine Vijeće donijelo propisane podzakonske akte. U 2022. godini Vijeće donjelo je 9 odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija te 1 odluku o davanju koncesije  za obavljanje djelatnosti televizije. Vijeće je također donijelo 1 odluku o trajnom oduzimanju koncesije nakladnika radija društvu Glas Podravine d.o.o. jer je prekinuo ostvarivati koncesiju dulje od 48 sati. Nadalje, u 2022. g.  nije donesena niti jedna odluka o privremenom oduzimanju koncesije te niti jedan nakladnik nije odustao od koncesije. Završeno je i testno odašiljanje DAB+ digitalnog radija, koje je započelo 2017. godine u suradnji Odašiljača i veza, HAKOM-a i Agencije.

Vijeće obavlja nadzor (monitoring) nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama i to posredno i neposredno. Tijekom 2022. g. Vijeće je izreklo ukupno 39 mjera nakladnicima televizije i radija te pružateljima elektroničkih publikacija. Izrečeno je 35 upozorenja, 2 opomene, 1 prekršajni nalog/optužni prijedlog i 1 trajno oduzimanje koncesije. 19 odluka odnosilo se na  nakladnike televizije, 18 odluka na pružatelje elektroničkih komunikacija i 2 odluke na nakladnike radija. Redoviti nadzor programa primarno je usredotočen na odredbe Zakona koje se odnose na zaštitu maloljetnika, što je dodatno propisano i Pravilnikom o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima.  Što se tiče zastupljenosti programskog sadržaja, kod nadzora najviše je pozornosti posvećeno informativnim emisijama i zabavnom te mozaičnom programu, jer upravo kod takvih sadržaja najviše dolazi do kršenja zakonskih i podzakonskih normi.

Agencija za elektroničke medije aktivno surađuje s nacionalnim regulatorima te drugim javnim i državnim tijelima, te je aktivna i na međunarodnoj razini. Također aktivno sudjeluje u radnim tijelima Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA), Europskog udruženja nacionalnih regulatora (EPRA), Mediteranske mreže regulatornih tijela (MNRA) te Srednjoeuropskog regulatornog foruma – CERF-a.

U 2022. također su provođene  brojne aktivnosti vezane za medijsku pismenost i medijsko obrazovanje. Organizirani su Dani medijske pismenosti te je tijekom svibnja održano u 165 gradova i mjesta diljem Hrvatske 558 događaja s više od 1.500 aktivnosti u koje se uključilo više od 33 tisuće osoba. Nastavljeni su i projekti iz prijašnjih godina, kao što je projekt za veću vidljivost ženskog sporta, projekt „SURF and  SOUND – Support Unite, Respond; Fight to Stop Online violence“ koji je proveden u suradnji s udrugom B.a.b.e., koji se pokazao uspješnim. Pokrenut je i web-portal Žene i mediji, koji obrađuje teme vezane za rodnu ravnopravnost  i nastoji ih učiniti vidljivijim i prisutnijim u medijima. Jedan od glavnih prioriteta rada Agencije je i zaštita maloljetnika, a vezano za oglašavanje prehrambenih proizvoda namijenjenih djeci.

Vijeće također sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija potiče proizvodnju i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i /ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članka 26. i 92. ZEM-a, pružatelja elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa.

Agencija i Ministarstvo kulture i medija nositelji su investicije „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ za čiju provedbu je u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. osigurano ukupno 6.636.140,42 eura bespovratnih sredstava. Cilj te investicije je  jačanje otpornosti društva na dezinformacije kroz smanjenje količine dezinformacija i pogrešnih informacija u javnom prostoru, jačanje informacijske sigurnosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja te jačanja medijske pismenosti.

U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje izvještavanja o oglašavanju na lokalnoj razini, te je ukazano na problem nepostojanja sankcija za nedostavljanje izvješća. Rečeno je i da neka javna poduzeća oglašavaju na državnoj razini i iz tog razloga nedostavljaju izvješća za lokalnu razinu. Postavljeno je i pitanje oko testnog odašiljanja DAB+, da li je projekt uspio i koliko je koštao ukupno od njegovog početka. Odgovoreno je da s tim podacima raspolažu Odašiljači i veze te da Agencija nema podatke o tome.

Nadalje, postavljeno je i pitanje oko dva slučaja u kojima su udrugama dodijeljena sredstva iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrnosti elektroničkih medija, a gdje nisu izvršene ugovorne obveze. Odgovoreno je da je u tom slučaju potrebno izvršiti povrat dodijeljenih sredstava. Ukazano je na porast broja oglašavanja igara na sreću i kockarnica te je rečeno da je u vrijeme pandemije COVID-19 došlo do tog povećanja oglašavanja i u vezi s tim su dorađeni podzakonski akti. Upitano je i na koji način se valorizira uspjeh projekta Dani medijske pismenosti te je odgovoreno da je pokazatelj uspjeha povećano preuzimanje brošura i posjeta portalu medijskapismenost.hr. 

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (sa 6 glasova ”ZA”, 1 glasom ”PROTIV” i 3 ”SUZDRŽANA” glasa) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu.

            
                        PREDSJEDNIK ODBORA

                                    Josip Borić