Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Konačnom prijedlogu zakona o sustavu državne uprave, drugo čitanje, P.Z. br. 617

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora na 26. sjednici održanoj 17. lipnja 2019. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o sustavu državne uprave, drugo čitanje čitanje, P.Z. br. 617, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. lipnja 2019. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da će se ovim Zakonom značajno smanjiti broj državnih dužnosnika, odnosno da će upravnim organizacijama u sastavu ministarstva umjesto pomoćnika ministra upravljati rukovodeći državni službenici.

Posebno je istaknuto da se ovim prijedlogom Zakona o sustavu državne uprave razrađuju i opća pravila za povjeravanje poslova ureda državne uprave jedinicama područne samouprave. Također je Zakonom otvorena mogućnost uspostave jedinstvenih upravnih mjesta u gradovima.     

Članovi Odbora u raspravi su istaknuli potrebu decentralizacije poslova Ureda državne uprave na županije. Međutim upozorili su na niz pitanja za koja nisu ponuđena rješenja ni u ovom Konačnom prijedlogu zakona o sustavu državne uprave. Posebno ističu pitanje financiranja službenika koje preuzimaju županije. Smatraju da bi kvalitetnije i dugotrajnije rješenje navedenog pitanja bio da se financijska sredstva za preuzete službenike i namještenike osiguraju povećavanjem izvornih prihoda županija, a ne dotacijama iz Državnog proračuna. Upozoreno je i da bi adekvatnije rješenje bilo da su se poslovi umjesto povjeravanja trajno prenijeli na županije. Time bi osigurali stvarnu administrativnu i fiskalnu decentralizaciju. Također nije riješeno pitanje razlike plaće sadašnjih djelatnika Ureda državne uprave i plaća djelatnika županija koja je značajno viša, tko će platiti tu razliku, opet će biti na teret županijskih proračuna. Pitanje i ukupnog broja djelatnika koji će se preuzimati također nije još utvrđeno. Navedeno je da za ovaj Zakon ne postoji konsenzus što će imati za posljedicu njegovu izmjenu prilikom svake promjene centralne vlasti.   

Naglašeno je da decentralizacija mora imati za cilj jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, jačanje autonomije u planiranju, financiranju i pružanju javnih usluga na lokalnoj razini, te jačanje lokalne demokracije i povećanja donošenja odluka na lokalnoj razini.

Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu većinom glasova (7 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru da  d o n e s e 

Zakon o sustavu državne uprave

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Tulio Demetlika, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Tulio Demetlika