Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 705

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora na 27. sjednici održanoj 26. rujna 2019. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. rujna 2019. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao matično radno tijelo.
 
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo da su potrebne  izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u dijelu kojim je propisana stvarna nadležnost ureda državne uprave u županijama za obavljanje poslova državne uprave kojima će se pojedini poslovi državne uprave povjeriti županijama, osim poslova upravnog i inspekcijskog nadzora te nadzora zakonitosti općih akata koji će se, ovisno o upravnom području, staviti u nadležnost tijela državne uprave te također, 2 odgovarajuće izmjene zakona kojima se propisuju određene ovlast i zadaće. Stoga se ovim Zakonom usklađuju pitanja vezana uz obavljanje povjerenih poslova državne uprave – nadležnost upravnih tijela za obavljanje povjerenih poslova, odgovornost za obavljanje povjerenih poslova, rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Članovi Odbora u raspravi su istaknuli potrebu decentralizacije poslova Ureda državne uprave na županije. Kada govorimo o decentralizaciji moramo biti svjesni da pored prenošenja ovlasti i zaduženja našim jedinicama regionalne i lokalne samouprave moramo također dati i veću financijsku neovisnost, odnosno pored funkcionalne decentralizacije moramo provesti i financijsku decentralizaciju, što nažalost još uvijek nije tako, već smo zadnjih godina nizom zakonskih izmjena i ostali bez dijela financijskih sredstava. Smatramo da je trebalo izmjenom zakonskih propisa omogućiti županijama stalne prihode za prenesene ovlasti, a ne da se ti prigodi doznačuju iz Državnog proračuna. Istaknuto je i pitanje decentralizacije upravljanja i ostvarivanja prihoda od prirodnih resursa , kao što su vode, šume, rude i td.

Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu je većinom glasova (6 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese  

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Tulio Demetlika, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Tulio Demetlika