Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 158

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora na 15. sjednici održanoj 24. rujna 2008. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. rujna 2008. godine.

Odbor je u smislu članka 102. Poslovnika Hrvatskoga sabora o predmetnom aktu raspravljao u svojstvu matičnoga radnog tijela.

Odbor je proveo objedinjenu raspravu o Konačnom prijedlogu ovoga Zakona, te Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, s Konačnim prijedlogom zakona (P.Z. br. 155), i Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu, s Konačnim prijedlogom zakona (P.Z. br. 157).

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Udruge gradova o predmetnom aktu.

U uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja istaknuto je da se rješenjima predloženim Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, otklanjaju nedostaci uočeni u odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 109/07), koji se odnose na reguliranje pitanja načina obavljanja dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog odnosno njihovih zamjenika.

Također, u uvodnom izlaganju naglašeno je da se predloženim izmjenama i dopunama ovoga Zakona, u odnosu na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 109/07), čije odredbe stupaju na snagu 17. svibnja 2009. godine, utvrđuje razlika u broju zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, pri čemu se predlaže da u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 10.000 stanovnika općinski načelnik odnosno gradonačelnik ima jednog zamjenika, a u jedinicama lokalne samouprave koje imaju preko 10.000 stanovnika, te u gradovima sjedištima županija, odnosno županijama, općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan imaju dva zamjenika.

U raspravi su iznijeta sljedeća mišljenja, primjedbe i prijedlozi:
U odnosu na rješenja predložena člankom 1. Konačnog prijedloga zakona, iznijeto je mišljenje prema kojem bi trebalo preispitati rješenja utvrđena stavcima 6. i 7., koja se odnose na dopunske izbore na kojima se bira zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina, ili iz reda hrvatskog naroda u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva, kako u pogledu ostvarivanja prava glasa na tim izborima, tako i u pogledu broja potpisa potrebnih za pravovaljanost kandidatura.

Pri tome je istaknuto da zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana obavlja sve dužnosti zamjenika, pa bi o njegovom izboru trebali odlučivati svi građani s pravom glasa u odnosnoj jedinici.

Iznijeto je mišljenje prema kojem bi odredbe ovoga članka trebalo dopuniti, na način, da se definiraju okolnosti, da na izborima u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva, čelnik te jedinice bude izabran iz reda hrvatskog naroda, ili da u drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, čelnik bude izabran iz redova pripadnika nacionalnih manjina.
S tim u svezi konstatirano je, da rješenja predložena ovim člankom polaze od toga da će u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave općinski načelnici, gradonačelnici i župani biti izabrani iz reda hrvatskog naroda, odnosno iz redova pripadnika nacionalnih manjina u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva.

Članovi Odbora izrazili su različita stajališta u pogledu rješenja utvrđenih Konačnim prijedlogom ovoga Zakona, kojima se predlaže, da u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika, u gradovima sjedištima županija, odnosno županijama, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan imaju dva zamjenika, pri čemu izabrani zamjenici odlučuju da li će dužnost obavljati profesionalno ili bez zasnivanja radnog odnosa.

Prema mišljenju većine članova Odbora predložena rješenja treba podržati obzirom na opseg poslova koje obavljaju veće jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema mišljenju dijela članova Odbora predložena rješenja nisu prihvatljiva, u prvom redu stoga, što prepuštaju zamjenicima općinskih načelnika, gradonačelnika odnosno župana, da odluče o tome, da li će dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno ili bez zasnivanja radnog odnosa.
S tim u svezi iznijeto je mišljenje, da predloženo rješenje, prema kojem zamjenici općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana sami odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno ili bez zasnivanja radnog odnosa, ne korespondira s obrazloženjem predloženog rješenja, po kojem su, zbog opsega poslova u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika, velikim gradovima, gradovima sjedištima županija, odnosno županijama, potrebna dva zamjenika.

Također, s tim u svezi, u raspravi je postavljeno pitanje, kako će, primjerice, gradonačelnik velikog grada s dva zamjenika koji odluče da će dužnost na koju su izabrani obavljati bez zasnivanja radnog odnosa, učinkovitije obavljati poslove, od gradonačelnika i njegovog zamjenika koji svoje dužnosti obavljaju profesionalno, kako je to pitanje uređeno naprijed navedenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, čije odredbe stupaju na snagu 17. svibnja 2009. godine.

U raspravi je iznijeto mišljenje člana Odbora, prema kojem bi i čelnici jedinica lokalne samouprave koje imaju manje od 10.000 stanovnika, svoju dužnost trebali obavljati profesionalno.

Također, u raspravi je iznijeto stajalište, prema kojem bi trebalo regulirati pitanje o tome, tko mijenja gradonačelnika u slučaju prestanka njegovog mandata opozivom.

Predsjednik Udruge gradova upoznao je članove Odbora s mišljenjem Udruge gradova na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pri čemu je naglasio da Udruga gradova nije konzultirana u postupku pripremanja predloženih izmjena i dopuna ovoga Zakona.

Naime, iz sadržaja mišljenja Udruge gradova proizlazi, da bi obuhvat predloženih izmjena i dopuna Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi trebalo proširiti, i to:
- odredbama o obveznom konzultiranju središnjih tijela državne uprave s nacionalnim udruženjima lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica prije upućivanja u daljnji postupak nacrta prijedloga zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja od značaja i utjecaja na lokalnu samoupravu, te
- odredbama o suradnji i udruživanju lokalnih jedinica radi zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga, kao i decentraliziranih poslova i ovlasti.
S tim u svezi u raspravi je istaknuto, da i Europska povelja o lokalnoj samoupravi, koju je Hrvatski sabor u cijelosti ratificirao, utvrđuje obvezu konzultiranja lokalnih jedinica u postupku pripremanja i donošenja propisa, koji se neposredno tiču tih jedinica.

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (četiri „za“, dva glasa „protiv“ i jedan glas „uzdržan“ ) odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI.


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je gospodin Zvonimir Mršić, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

Zvonimir Mršić