Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Poslovniku pravobranitelja za djecu

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 18. sjednici održanoj 21. ožujka 2018. godine razmotrio je Poslovnik pravobranitelja za djecu koji je aktom od 10. siječnja 2018. godine predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Pravobraniteljica za djecu.

Odbor je Poslovnik raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbama članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju Pravobraniteljica za djecu obrazložila je osnovne značajke predloženog Poslovnika, a koji nije mijenjan od 2004. godine. Nastavno na ustroj Ureda, predloženi Poslovnik mijenja i nadopunjuje dosadašnji Poslovnik na način da utvrđuje postojeće stanje u Uredu pravobranitelja za djecu. Pored odredbi o ustroju Ureda, u Poslovnik su unesene odredbe o tajnosti podataka (u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka), uvrštena je odredba o područnim odjelima Ureda u Rijeci, Splitu i Osijeku, te odredbe o savjetodavnom tijelu Pravobranitelja - Mreži mladih savjetnika.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske naglasila je kako Vlada Republike Hrvatske podržava potvrđivanje predloženog poslovnika Poslovnika, uz primjedbe:
1. potrebno je uskladiti naziv akta s člankom 21. Zakona o pravobranitelju za djecu, te bi se on trebao zvati "Poslovnik o radu pravobranitelja za djecu"
2. potrebno je brisati stavak 2. u članku 6. zbog usklađivanja s člankom 21. stavkom 1. Zakona o pravobranitelju za djecu
3. odredbu članka 29. potrebno je uskladiti s člankom 21. stavkom 7. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata ("Narodne novine" broj 74/15), pa bi ona trebala glasiti: "Ovaj Poslovnik nakon potvrđivanja od Hrvatskog sabora, stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama".

Pravobraniteljica se osvrnula na navedene primjedbe i utvrdila da ih sve prihvaća.

U raspravi koja je uslijedila, raspravljen je deficit zaposlenika u Uredu, o čemu je Pravobraniteljica najavila da će premještajem iz drugih državnih tijela nastojati zaposliti dvije osobe za financijsku službu i službu radno-pravnih odnosa, u kojima postoji evidentan deficit.

Nadalje, postavljeno je pitanje opravdanosti postojanje odredbe iz članka 14. predloženog Poslovnika, prema kojoj se omogućuje Pravobranitelju da slobodno odluči hoće li zaprimljeni prijedlog (predstavku) uzeti u razmatranje i u kojem opsegu, o čemu je dodatno obrazloženo kako se jedan broj primljenih predstavki opetovano odnosi na iste slučajeve, u kojima nema novih činjenica i prema kojima se već postupalo, te nije moguće iznaći drugi odgovor od onoga koji je podnositelju predstavke već dostavljen.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora za obitelj, mlade i sport jednoglasno su (s 9 glasova za) podržali sljedeći zaključak

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da donese Odluku o potvrđivanju Poslovnika pravobranitelja za djecu, zajedno s usvojenim primjedbama iznesenima u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Marija Puh, potpredsjednica Odbora.

POTPREDSJEDNICA ODBORA
Marija Puh