Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o Centru za posebno skrbništvo, P.Z. br. 804

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 42. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine razmotrio je Prijedlog zakona o Centru za posebno skrbništvo, P.Z. br. 804, koji je Hrvatskom saboru podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. studenoga 2019. godine.
Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

U uvodnom izlaganju predstavnica Vlade Republike Hrvatske pojasnila je kako je Centar za posebno skrbništvo osnovan temeljem Obiteljskog zakona, i to kao javna ustanova kojoj je djelatnost zastupanje djece i odraslih osoba u postupcima pred sudovima i drugim tijelima propisanim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi. U praksi se pokazalo kako bi se, poradi učinkovitijeg djelovanja Centra, ova tematika trebala regulirati posebnim zakonom, stoga je ovaj prijedlog i izrađen.

Prijedlogom zakona o Centru za posebno skrbništvo proširuje se djelatnost Centra i na obavljanje stručnih poslova vezanih uz zastupanje djece i odraslih osoba, te se uvodi mogućnost osnivanja podružnica Centra, propisuje se sastav Upravnog vijeća Centra, dodatno su razrađena pitanja ovlasti ravnatelja, sastav i ovlasti stručnog vijeća, te se nameće potreba zapošljavanja stručnih radnika (socijalnih radnika i psihologa, pored već predviđenih pravnika s položenim pravosudnim ispitom) s posebnim znanjem, iskustvom i kompetencijama u pogledu komunikacije  i pribavljanja mišljenja od strane djece.
Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su jednoglasno (7 glasova za) predložili Hrvatskom saboru sljedeći Zaključak:


"Predlaže se Hrvatskom saboru da prihvati Zakon o Centru za posebno srbništvo"

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora određena je Nada Turina-Đurić, predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA

Nada Turina-Đurić