Odbor za obitelj, mladež i šport

Izvješće Odbora za obitelj, mladež i šport o Prijedlogu zakona o socijalnoj mirovini - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, prvo čitanje, P.Z.br. 639

Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora, na 43. sjednici održanoj 20. lipnja 2007. godine razmotrio je Prijedlog zakona o socijalnoj mirovini koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 26. veljače 2007. godine.

Odbor je raspravu o Prijedlogu zakona o socijalnoj mirovini sukladno članku 77. Poslovnika Hrvatskog sabora razmotrio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

Članovi Odbora raspolagali su mišljenjem Vlade Republike Hrvatske Klasa: 140-01/07-01/02, Ur.broj: 5030108-07-2 od 09. svibnja 2007. godine.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je tekst predloženoga Zakona bio pripremljen već krajem 2003. godine. U Republici Hrvatskoj živi oko 133 000 ljudi koji su stariji od 65 godina i koji nisu ostvarili uvijete za priznavanje prava na mirovinu od čega oko 60 000 ljudi nije više radno sposobno,  nema imovinu niti ostvaruju ikakve prihode. Budući da su se iz raznih razloga našli u ovakvoj situaciji koja ugrožava njihovu egzistenciju, ovim Prijedlogom zakona o socijalnoj mirovini poboljšao bi se materijalni položaj  za oko 60 000 naših starijih građana, a time osigurala i njihova socijalna sigurnost.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske napomenula je da je predloženi tekst Zakona u istom sadržaju raspravljen na 7. sjednici Hrvatskoga sabora u srpnju 2004. godine, te da isti nije prihvaćen. Istaknula je da Vlada Republike Hrvatske podržava ideju i inicijativu, ali ne u ovakvom tekstu i sadržaju. Posebice je istakla da je upitno rješenje iz predloženog Zakona da se ovo davanje nazove mirovinom budući da je mirovina rezultat rada, uplate doprinosa, dužine staža i visine plaća. Vlada je mišljenja da pitanje statusa osoba starije životne dobi i njegovo rješavanje treba provesti kroz sustav socijalne skrbi. Napomenula je i da postoji opasnost da se uvođenjem socijalne mirovine destimulira ljude da rade i zarade svoju mirovinu, te da bi se mogla poslati i pogrešna poruka poslodavcima, odnosno stimulirati ih da i dalje uplaćuju doprinose na minimalne iznose.

U raspravi su iznijeta oprečna mišljenja članova Odbora.
Svi članovi Odbora složili su se da je neophodno pristupiti rješavanju navedenoga problema, ali pitanje je na koji način. Većina članova Odbora podržava mišljenje Vlade Republike Hrvatske od 09. svibnja 2007. godine, te je istaknuto da se navedeno pitanje treba rješavati kroz sustav socijalne skrbi. Brojka od 60 000 ljudi nije tako velika i sredstva za poboljšanje njihovog materijalnog položaja ne bi trebala biti visoka i potrebno je iznaći rješenje, ali pri tome ne treba zaboraviti i Ustavnu obvezu djece koja su dužna skrbiti za stare i nemoćne roditelje.

Dio članova Odbora smatra da rješavanje navedenoga pitanja kroz sustav socijalne skrbi nije najbolje rješenje budući da se radi o starijim osobama koje iz različitih razloga nisu bile u mogućnosti ostvariti mirovinu, a u većini slučajeva tim starim ljudima je ponižavajuće tražiti socijalnu pomoć. Istaknuto je da argument Vlade da se radi o socijalnom davanju i da se bitno razlikuje od mirovine ne stoji u potpunosti, budući da se sada 42% sredstava za mirovine financira iz Državnog proračuna, te da sadašnji mirovinski sustav nije konzistentan jer se pravo na mirovinu pojedinih kategorija osiguranika ostvaruje po dvanaest različitih zakona, te da te mirovine nisu isključivo rezultat rada i uplaćenih doprinosa.

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 5 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese slijedeći

ZAKLJUČAK

 NE PRIHVAĆA SE PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ MIROVINI


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Davorko Vidović, predsjednik Odbora.

 


PREDSJEDNIK ODBORA
    
     Davorko Vidović