Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, prvo čitanje, P.Z.E. br. 320

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora, na 14. sjednici održanoj 18. travnja 2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, prvo čitanje, P.Z.E. br. 320, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. ožujka  2018. godine.

Odbor je na temelju članka 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o predmetnom aktu, kao matično radno tijelo.

Predstavnica predlagatelja, u uvodnom izlaganju detaljno je obrazložila Prijedlog zakona, te je naglasila da temeljni cilj Direktive o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava 2016/1148 donesene 6. srpnja 2016. (dalje: NIS direktiva) je osigurati u svim državama članicama zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava čije bi neispravno funkcioniranje uslijed sigurnosnih incidenata moglo imati snažne posljedice na društvo ili nacionalnu ekonomiju.

Nadalje, predstavnica predlagatelja istaknula je da NIS direktiva, uz obvezu uvođenje tehničkih i organizacijskih mjera za upravljanje rizicima i mjera za sprečavanje i svođenje na najmanju moguću mjeru učinaka incidenata na sigurnost mrežnih i informacijskih sustava, uvodi i obvezu obavješćivanja o incidentima koji mogu imati znatan učinak na kontinuitet u pružanju usluga. Pored navedenog, prijedlogom Zakona obuhvaćene su tehničke i organizacijske mjere za upravljanje rizicima, kao i mjere za sprečavanje i ublažavanje učinaka incidenata, ali i obveza sustavnog obavješćivanja o incidentima i njihovog koordiniranog rješavanja na sektorskoj, nacionalnoj i EU razini.

U raspravi, koja je uslijedila dio članova Odbora smatrao je da se treba uspostaviti središte koje bi se bavilo analizom incidenata, te da se permanentno treba upozoravati kako čuvati klasificirane podatke i podatke koji su značajni za nacionalnu sigurnost (npr. povijest bolesti).

Iznijeto je i mišljenje, po kojemu postoje problemi kod čuvanja klasificiranih podataka u tijelima državne uprave, te je ukazano na činjenicu da se ne zna koja sve tijela čuvaju i način kako čuvaju klasificirane podatke.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno (10 glasova „za“) odlučio Hrvatskome saboru predložiti  donošenje slijedećih z a k lj u č a k a

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga,

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Igora Dragovana, predsjednika Odbora. 

PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Dragovan