Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o a) Prijedlogu odluke o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i b) Prijedlogu odluke o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 20. sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine; a) Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i b) Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. travnja 2017. godine.

Odbor je sukladno odredbi članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora Prijedlog raspravio kao matično  radno tijelo.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja.

Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako je odredbom članka 10. stavka 6. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru propisano da Hrvatski sabor može razriješiti predsjednika ili člana Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala prije isteka vremena na koje je imenovan, na njegov osobni zahtjev.

Budući da su pojedini dosadašnji članovi Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala podnijeli osobne zahtjeve za razrješenje sa dužnosti člana Nacionalnog vijeća, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala te Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.

U raspravi koja je uslijedila članovi Odbora su podržali donošenje navedenih Odluka. Isto tako, u svjetlu izrade novih zakonodavnih propisa, primjerice Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, a s ciljem unaprjeđenja sustava znanosti i visokog obrazovanja istaknuto je da Republika Hrvatska ima tradicionalno dobro uređen sustav obrazovanja koji je, međutim, nužno uskladiti s potrebama suvremenog doba u kojem živimo.

Nakon provedene rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu jednoglasno je (7 ZA) odlučio predložiti  Hrvatskome saboru  d o n o š e nj e

ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

I
                                                                     
ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora.
                                                          


PREDSJEDNICA
doc. dr. sc. Vesna Bedeković