Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o žigu, prvo čitanje, P. Z. E. br. 417

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 39. sjednici, održanoj 26. rujna 2018. godine, Prijedlog zakona o žigu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. kolovoza 2018. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja.

Predstavnici predlagatelja istaknuli su kako se donošenje novog zakona o žigu predlaže radi usklađivanja propisa Republike Hrvatske s Direktivom 2015/2436/EU te daljnjeg unaprjeđenja pravnog okvira u ovom području. Predloženim zakonom u odnosu na postojeći pravni okvir postupci priznanja i zaštite žiga bit će unaprijeđeni, čime će se postići veća kvaliteta i učinkovitost provedbe postupaka. Predmetnim propisom ne uvode se novi postupci niti obaveze za poduzeća nego im se olakšava primjena sustava zaštite žiga u poslovanju na nacionalnom tržištu, unutarnjem tržištu EU-a te na međunarodnim tržištima uključenima u Madridski sustav međunarodne zaštite žiga. Također, predstavnici predlagatelja istaknuli su kako propis ne uvodi nove naknade niti davanja, niti uvodi promjene koje bi zahtijevale prilagodbu poslovanja i s time povezane troškove za poduzeća. Zaključno, očekuju se pozitivni učinci na poslovanje gospodarskih subjekata te na tržišno natjecanje zbog ujednačavanja uvjeta za stjecanje, održavanje i zaštitu prava iz žiga na zajedničkom tržištu Europske unije, što pozitivno utječe na veću pravnu sigurnost i konkurentnost poduzeća na tržištu. Donošenje ovoga zakona u širem smislu pridonijet će jačanju konkurentnosti gospodarstva, što su odrednice sadržane i u Nacionalnom programu reformi.  

Nakon kraće rasprave članovi Odbora podržali su donošenje navedenog Prijedloga zakona.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu jednoglasno je (9 “ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg z a k lj u č k a

Prihvaća se Prijedlog zakona o žigu. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi, uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr. sc. Vesna Bedeković