Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 18. sjednici, održanoj 9. lipnja 2021. godine, Prijedlog  izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. lipnja 2021. godine.

Odbor je u smislu članka 197. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja.

Predstavnici predlagatelja istaknuli su da izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2021. godinu, ukupni prihodi iznose 150,3 milijarde kuna, odnosno povećavaju se za 3 milijarde kuna u odnosu na prvotni plan za 2021., i to kao rezultat povećanja prihoda od pomoći za 1,4 milijarde kuna, pri čemu se najveći dio odnosi na prihode iz EU fondova. Istodobno, porezni prihodi i doprinosi se povećavaju za 750,9 milijuna kuna. Ukupni rashodi  državnog proračuna povećavaju se za 9,4 milijarde kuna, odnosno planirani su u iznosu od 167,4 milijarde kuna. Sukladno planiranim prihodima i rashodima, očekuje se da će državni proračun zabilježiti manjak u iznosu od 17,1 milijardu kuna ili 4,3% BDP-a.

Na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja planirano je povećanje sredstava u iznosu od 1.558.236.135 kuna, na poziciji Ministarstva kulture i medija planirano je povećanje sredstava u iznosu od 424.626.541 kuna, dok je na poziciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti planirano povećanje sredstava za 25.397.300 kuna. 

Predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja istaknuo je da su ovim izmjenama i dopunama Državnog proračuna  povećana sredstva za rashode osnovnih škola u iznosu od 440 milijuna kuna, dok za srednje škole povećanje iznosi 260 milijuna kuna. Također, porast sredstava bilježi se za programe odgoja i naobrazbu učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama, kao i povećanje sredstava koja se odnose na stipendije za učenike Rome, te povećanje sredstava za psihosocijalne potpore u područjima zahvaćenim potresom.
Ministrica kulture i medija istaknula je kako se ovim izmjenama i dopunama Državnog proračuna sredstva Ministarstva kulture i medija povećavaju za 30 %, kao i da se glavno povećanje sredstava odnosi na pomoć industriji kulturnih i umjetničkih događanja koje su uslijed aktualne pandemije Covid 19 bile onemogućene u svome radu. 
 
Glavni tajnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti istaknuo je kako je ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna na pozicijama veći za 31,67 % u odnosu na prvobitni plan, pri čemu je za očekivati da će se unatoč svim specifičnim okolnim izazovima, uz uvažavanje cjelovite gospodarske i financijske situacije u RH sve planirane aktivnosti realizirati u skladu s postavljenim ciljevima

U raspravi članovi Odbora većinom glasova podržali su donošenje izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu. U tom smislu, pozitivnim je ocijenjen angažman kojim su povećana sredstva na pozicijama Ministarstva kulture i medija za 30%. U raspravi izraženo je žaljenje zbog smanjenja sredstava na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja koji se odnose na programe poticanja darovitih učenika i programe poticanja izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama. Tema rasprave bila je i preraspodjela proračunskih sredstva te potreba izmjena zakonodavnog okvira kako bi se na jasan i transparentan način prikazao postupak preraspodjele sredstava unutar pozicija Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Nakon rasprave Odbor je većinom glasova (7 „za“ i 3„suzdržana“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru d o n o š e n j e   

IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković