Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, prvo čitanje, P.Z. br. 154

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 21. sjednici, održanoj 7. srpnja 2021. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. lipnja 2021. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. 

Predstavnik predlagatelja je istaknuo kako se zakonskim prijedlogom briše dosadašnje uređivanje unutarnjeg ustrojstva Zakonom te se propisuje uređivanje unutarnjeg ustrojstva statutom Centra, čime se omogućava samom Centru da sačini svoj unutarnji ustroj i prilagođava ga na najbolji način radi izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti. Također, uvodi se radno mjesto pomoćnika ravnatelja Centra, koje do sada nije postojalo i propisuje se kako se uvjeti za obavljanje poslova pomoćnika ravnatelja i djelokrug njegova rada uređuju statutom Centra. 

Nadalje,  Prijedlogom zakona vrši se usklađivanje sa Zakonom o radu („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17. i 98/19.), u dijelu u kojem je predviđeno da se jedan član Upravnog vijeća Centra bira kao predstavnik radnika. Isto tako, propisuje se da suglasnost na statut Centra, umjesto Hrvatskoga sabora, daje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, što predstavlja rasterećenje najvišeg zakonodavnog tijela.  

Zaključno, predstavnik predlagatelja je istaknuo kako će se donošenjem predloženih zakonskih izmjena i dopuna omogućiti efikasnije uređivanje unutarnjeg ustroja Centra, ubrzati procedure u vezi s ishođenjem suglasnosti na statut i njegove izmjene i dopune, što će ujedno predstavljati rasterećenje najvišeg tijela izvršne, odnosno zakonodavne vlasti. 

Članovi Odbora suglasni su u činjenici da je Centar ključna institucija u sustavu odgoja i obrazovanja i kao takva trebala bi sukladno zakonskoj odredbi podnositi godišnja izvješća o svom radu Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora.

Također, u raspravi pozitivnim su ocijenjena rješenja kojima se odredbe ovog Prijedloga usklađuju s odredbama Zakona o radu na način da se jedan od članova Upravnog vijeća bira iz reda radnika. U dijelu rasprave o unutarnjem ustrojstvu Centra pojedini članovi Odbora smatraju kako je potrebno zadržati dosadašnju zakonsku regulativu kojom Hrvatski sabor daje suglasnost na Statut Centra. Isto tako, s ciljem poboljšanja teksta Prijedloga predloženo je dopuniti članak 9. kojim se propisuju uvjeti za izbor ravnatelja Centra na način da se stavak 2. nadopuni znanstvenim poljem i područjem, a koja su vezana uz područja odgojno- obrazovne znanosti.

Nakon rasprave Odbor je većinom glasova (7„za” i 3 „suzdržana“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg z a k lj u č k a

Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona. 

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA 
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković