Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu odluke o proglašenju 2008. godine ”Godinom Marina Držića u Republici Hrvatskoj”

Odbor za obrazovanje,  znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na  37. sjednici 27. rujna godine 2007., Prijedlog odluke o proglašenju 2008. godine ”Godinom Marina Držića u Republici Hrvatskoj”, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske,  aktom od 23. kolovoza godine 2007., klasa: 610-02/07-01/02, ur. broj: 65-07-02. Odbor je pitanje raspravio kao matično  radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je  predstavnik  predlagatelja. 

Nakon kraće rasprave, u kojoj je izražena suglasnost prijedlogu da se donese Odluka  o proglašenju 2008. godine ”Godinom Marina Držića u Republici Hrvatskoj”, Odbor je jednoglasno donio sljedeći

z a k l j u č a k:

Predlaže se Hrvatskom saboru da donese odluku o proglašenju 2008. godine  ”Godinom Marina Držića u Republici Hrvatskoj”.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu   odredio je  prof. dr. sc. Petra Selema,  predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti Željka Pavlica, dipl. defektologa, potpredsjednika  Odbora. 

PREDSJEDNIK
Prof. dr. sc. Petar Selem