Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o javnoj uporabi hrvatskog jezika, P. Z. br. 537

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 37. sjednici 24. veljače godine 2011. Prijedlog zakona o javnoj uporabi hrvatskog jezika, P. Z. br. 537, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavio Dragutin Lesar, zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 22. travnja godine 2010, KLASA: 612-01/10-01/01, URBROJ: 65-10-02.

Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao sa pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 012-01/10-01/01, URBROJ: 5030104-10-2 od 24. lipnja 2010. godine) u kojemu Vlada Republike Hrvatske ističe da ne podržava Prijedlog zakona o javnoj uporabi hrvatskoga jezika, predlagatelja zastupnika Dragutina Lesara.

Predlagatelj nije nazočio sjednici Odbora.

Obrazlažući Mišljenje Vlade Republike Hrvatske predstavnici Ministarstva znanosti obrazovanja i športa istaknuli su razloge zbog kojih je prijedlog zakona neprihvatljiv. S tim u svezi naveli su da je Ustavom Republike Hrvatske propisana službena uporaba hrvatskog jezika i latiničnog pisma, čime je utvrđena obveza svih tijela državne vlasti, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na obvezatnu uporabu hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma. Stav je Vlade Republike Hrvatske da u Republici Hrvatskoj postoji sustavna zakonska regulativa kojom se uređuje način uporabe i položaj hrvatskog jezika u javnim i privatnim komunikacijama.

U raspravi su članovi Odbora iznijeli niz konstruktivnih prijedloga. Mišljenja su da bi se pitanja uporabe i položaja hrvatskog jezika trebala rješavati suradnjom između nadležnih institucija, prvenstveno suradnjom s Vijećem za normu hrvatskoga standardnog jezika. S tim u svezi Odbor će uputiti prijedlog kompetentnom Ministarstvu da iznađe odgovarajuće mjere sustavne zaštite hrvatskoga jezika, ujedno će istome uputiti traženje da konačno riješi pravopisnu problematiku na način da propiše jedinstveni pravopis hrvatskoga jezika za osnovne i srednje škole.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 ZA i 1 SUZDRŽAN) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati


Prijedlog zakona o javnoj uporabi hrvatskoga jezika,
koji je predložio zastupnik Dragutin Lesar


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je prof. dr. sc. Petar Selem, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, prof. dr. sc. Miljenko Dorić, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK

Prof. dr. sc. Petar Selem