Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, drugo čitanje, P.Z.E. br. 155

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 26. sjednici održanoj 11. listopada  2017. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. rujna  2017. godine.

Odbor za poljoprivredu proveo je raspravu kao zainteresirano radno tijelo.
 
U uvodnom obrazloženju je predstavnik predlagatelja istaknuo kako se zakonskim prijedlogom proširuju obveze pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe i definira osnivanje Stručnog povjerenstva za odobravanje planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju i procjenu rizika u programu monitoringa vode za ljudsku potrošnju i dopunjuju odredbe vezane uz službene laboratorije.  Prijedlogom se, uz navedeno omogućava prilagodba domaćeg zakonodavstva zakonodavstvu Europske unije i osigurava prijenos i primjena Direktive (EU) 2015/1787. Predlagatelj je temeljem primjedbi iznijetih u raspravi o Prijedlogu zakona  prihvatio prijedlog uključivanja jednog predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike u sastav Stručnog povjerenstva za procjenu rizika u programu monitoringa vode za ljudsku potrošnju.

U raspravi je upozoreno kako je Konačnim prijedlogom zakona trebalo jasnije definirati prekršajne odredbe za jedinice regionalne samouprave u slučajevima neosiguravanja dovoljnog iznosa financijskih sredstava za provođenje  redovnog i revizijskog monitoringa, kao i prekršajne odredbe u slučajevima nesavjesnog provođenja inspekcijskog nadzora i monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Predstavnik predlagatelja je istaknuo kako je važećim Zakonom propisana odgovornost jedinica regionalne uprave za osiguranje financijskih sredstava za provođenje redovnog i revizijskog monitoringa.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno(7  glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Tomislava Panenića, predsjednika Odbora.  

PREDSJEDNIK ODBORA

Tomislav Panenić