Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o vodama, P.Z.E br. 129

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 30. sjednici održanoj 7. srpnja 2021. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vodama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. srpnja 2021. godine.

Uvodno je predstavnik predlagatelja obrazlažući razlike koje se predlažu u odnosu na tekst Prijedloga zakona istaknuo kako je predloženim izmjenama članka 1. kojim se mijenja članak 110. stavak 2. Zakona jasnije propisano izuzeće od obveze provođenja odgovarajuće procjene utjecaja na okoliš odnosno ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, a kojom izmjenom se ispunjava preuzeta obveza iz odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 11. listopada 2019, u pogledu usklađivanja s relevantnim zakonodavstvom Europske Unije. Uz navedeno, dopunom predloženog članka 4. dodatno je uređeno pitanje prava na naknadu tržišne vrijednosti nekretnina koje su po sili Zakona postale javno vodno dobro, a predloženi članak 3. u izmjenama koje se odnose na članak 212. stavak 7. dopunjen je obvezom ishodovanja prethodne suglasnosti Ministarstva. Ostale izmjene odnose se na horizontalno terminološko usklađivanje teksta.

U raspravi su u odnosu na izuzeća od obveze provođenja odgovarajuće procjene utjecaja na okoliš odnosno ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za provedbu zahvata - eksploataciju šljunka i pijeska vađenjem iz obnovljivih ležišta u vodotocima i drugim tijelima površinskih voda, izražena podijeljena mišljenja. Dio članova Odbora mišljenja je kako predložene izmjene omogućavaju eksploataciju šljunka i pijeska, te su ovim izmjenama jasno propisani postupci njihova provođenja. Dio članova Odbora upozorio je kako zbog nakupina nije moguć promet rijekama, a što sprječava razvoj riječnog prometa. Dodatnu ugrozu stvara i činjenica da ovako zasićene rijeke, koje se ne održavaju, nisu u mogućnosti apsorbirati oborinske vode, što stvara pritisak na okolno poljoprivredno zemljište, ali i troškove za jedinice lokalne samouprave. Ovakove prakse su, istaknuto je u raspravi u potpunoj suprotnosti od praksi koje se primjenjuju u drugim državama članicama koje su svoje rijeke uredile i osigurale plovnost riječnih putova. Izražen je i stav kako Republika Hrvatska zbog ovog ograničenja, s gospodarskog stajališta, trpi velike financijske gubitke zbog uvoza pijeska i šljunka. Upozoreno je kako je zbog svega navedenog potrebno pronaći adekvatnije rješenje. Upitano je i hoće li ove izmjene Zakona olakšati njegovu provedbu  i skratiti postupke odgovarajuće procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za provođenje zahvata. Zatražena je i informacija o planiranim aktivnostima vezanim uz uspostavljanje Instituta za vode, te o broju podnesenih zahtjeva za naknadu za nekretnine koje su po sili Zakona postale javno vodno dobro.

Predstavnik predlagatelja je odgovarajući na pitanja istaknuo kako eksploatacija šljunka i pijeska iz hrvatskih rijeka nije zabranjena, a ove izmjene Zakona jasnije će regulirati načine eksploatacije. Predložene izmjene su liberalne i usklađene s Europskom komisijom, a svaki drugi oblik zahtijevao bi izmjene četiri temeljna akta iz područja zaštite okoliša i prirode. Osvrćući se na iskustva susjednih država istaknuo je kako će u postupku njihova pristupanja Uniji sigurno doći do prilagodbi. Podsjetio je kako se za održavanje plovnih putova donose višegodišnji programi temeljem kojih je do sada izvađeno 2,27 milijuna kubika nanosa iz rijeka, od čega 1,24 milijuna kubika šljunka i pijeska. Postupci dobivanja potrebnih procjena i ocjena prihvatljivosti ne traju duže od četiri mjeseca, a kako bi se izbjegle zlouporabe u postupcima naknade za nekretnine koje su postale javno vodno dobro - predlaže se propisivanje uvjeta da se ne radi o pogrešnoj uknjižbi prava vlasništva. Donošenje odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Instituta za vode očekuje se tijekom rujna.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (4 glasa „za“ i 3 glasa „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA.

    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Marijanu Petir, predsjednicu Odbora.
                            

    
                            PREDSJEDNICA ODBORA
                                  Marijana Petir