Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu s objedinjene rasprave o Konačnom prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu i Konačnom prijedlogu zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 25. sjednici održanoj 5. svibnja 2021. godine Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu i Konačni prijedlog zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. travnja 2021. godine.
    
Odbor za poljoprivredu je o Konačnim prijedlozima zakona, sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. Provedena je objedinjena rasprava.

Uvodno je predstavnik predlagatelja uz Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu i Konačnom prijedlogu zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, istaknuo kako je osim nomotehičkog uređenja teksta Prijedloga zakona dodatno uređena odredba koja regulira upis subjekata u poslovanju s hranom na razini primarne biljne proizvodnje, tekst je dodatno uređen i u odnosu na usklađenje s odredbama Zakona o sustavu državne uprave, te je zbog jasnijeg reguliranja prekršajnih odredbi dopunjen normativni dio vezan uz obveze subjekata u poslovanju s hranom i osnove za donošenje rješenja o odobravanju objekata. U odnosu na tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu uz nomotehničku doradu Konačnim prijedlogom obuhvaćena je i izmjena kojom se redefiniraju uvjeti za imenovanje i obavljanje poslova ovlaštenog veterinara. 

U raspravi je postavljen upit o potrebi ujednačavanja službenih kontrola nad domaćim proizvodima i proizvodima iz EU i trećih zemalja kao i mogućnosti strožeg monitoringa, te je istaknuto da ne smiju postojati različiti standardi za kontrolu kvalitete domaćih i stranih proizvoda. Uz navedeno je, a vezano uz kontrolu kvalitete proizvoda, posebice onih koji dolaze iz trećih zemalja a tretirani su pesticidima i herbicidima koji nisu dozvoljeni u Hrvatskoj, postavljen upit o mogućim pomacima koji bi rezultirali većom zaštitom hrvatskih poljoprivrednih proizvođača i sprečavanje ovakve nelojalne konkurencije. Postavljen je i upit o provedbi kontrola mesa u mesnicama, ali i usklađenosti podatka iz Jedinstvenog registra domaćih životinja i podataka o klanju, jer se u praksi događa da vlasnik odjavi životinju, a klaonica ne izvrši prijavu klanja, što rezultira i velikim brojem  tzv „plutajućih goveda“ u Republici Hrvatskoj. Upozoreno je i na probleme s rasprostranjenošću veterinarskih ambulanti, što rezultira nedostupnošću veterinarske usluge na nekim ruralnim područjima.

Predstavnik predlagatelja je u svom odgovoru istaknuo kako se ovim Zakonom omogućava provedba Uredbe (EU) 2017/625 koja je osigurana upravo na primjeni načela ne diskriminiranja, odnosno postavlja jednake zahtjeve za sve koji stavljaju svoje proizvode na tržište. Pri ulazu proizvoda u Republiku Hrvatsku, već na granici nadležne inspekcije provode kontrole, a iste se obavljaju i planiraju sukladno procjeni rizika, dok su kontrole mesa u mesnicama pod nadležnošću su veterinarske i sanitarne inspekcije.  Kontrola tzv. „plutajućih goveda“ pod nadležnošću je veterinarske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske kojemu su dostupne sve potrebne baze iz kojih je moguće kontrolirati promet životinja. 

Nakon provedene rasprave Odbor za poljoprivredu je jednoglasno (11 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeće
 
Z A K LJ U Č K E

Rasprava o Konačnom prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu i Konačnom prijedlogu zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, provest će se, sukladno članku 247. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, objedinjeno. 
    
Odbor je većinom glasova (7 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU

I

ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA I DRUGIM SLUŽBENIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, ZDRAVLJU BILJA I SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Marijanu Petir, predsjednicu Odbora.    

PREDSJEDNICA ODBORA
Marijana Petir