Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, drugo čitanje, P.Z.E. br. 146;

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 21. sjednici održanoj 19. rujna  2017. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 24. kolovoza 2017. godine.  

Odbor je Prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
 
U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona usklađuje domaće kazneno zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije i to Direktivom o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće osobe u slučaju oduzimanja slobode, i Direktivom o europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima.

U odnosu na Prijedlog zakona, Konačnim prijedlogom zakona nomotehnički su dorađene odredbe članaka 21. i 42.j.
Bez rasprave Odbor za pravosuđe je jednoglasno sa  devet (9) glasova „za“  odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Orsat Miljenić