Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona, P.Z. br. 244

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 27. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika HDZ-a, aktom od 28. studenoga 2017. godine.

Odbor je sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora Prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.

Vlada Republike Hrvatske aktom Klasa:022-03/17-12/86, Urbroj: 50301-25/06-18-6 od 18. siječnja 2018. godine, dala je Hrvatskom saboru mišljenje, kojim predlaže da prihvati Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona, uz određene sugestije.

U uvodnom izlaganju predstavnice predlagatelja istaknuto je da se izmjene Zakona predlažu radi zaštite djece i podizanja standarda zaštite djece. Predloženim izmjenama uređuje se da mjeru zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora kod delikata nasilja i spolnih delikata treba provoditi i prema osuđenicima koji su kraće vrijeme proveli na izdržavanju zatvorske kazne, produljuje se vrijeme provjeravanja zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora počiniteljima kaznenih djela iz Glave XVI. Kaznenog zakona, uređuje se da kazneni progon ne zastarijeva za teška kaznena djela zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, predlaže se strože kažnjavanje za kaznena djela spolnog zlostavljanja djeteta mlađeg od petnaest godina, spolnog zlostavljanja djeteta starijeg od petnaest godina, zadovoljenja pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina, mamljenja djece za zadovoljenje spolnih potreba, podvođenja djeteta, iskorištavanja djece za pornografiju, iskorištavanja djece za pornografske predstave, teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

U raspravi Odbor je podržao predložene izmjene i dopunu Kaznenog zakona. Istaknuto je da određene prijedloge poput mjere zaštitnog nadzora i rehabilitacije, na koje i Vlada Republike Hrvatske u svom mišljenju iznosi određene sugestije, treba dodatno raspraviti i doraditi. Podržavajući strože kažnjavanje počinitelja kaznenih djela na štetu djece, iako je od blagog kažnjavanja veći problem nekažnjavanje počinitelja, istaknuto je da  kaznenopravnu politiku prema počiniteljima kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece treba ujednačiti i prema ostalim počiniteljima kaznenih djela nasilja.

Također, postavljeno je pitanje hoće li povećanje kazni utjecati na počinitelje, s obzirom na činjenicu da sudski postupci dugo traju, da su izrečene kazne blage, a sustav neefikasan. U raspravi je istaknuto da za provedbu zaštitnog nadzora Ministarstvo pravosuđa mora odgovoriti je li u mogućnosti provesti zaštitni nadzor, može li osigurati potrebna sredstva i stručne timove za provedbu zaštitnog nadzora.
 
Na Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona izneseni su sljedeći prijedlozi:
-predlaže se preispitati članak 1. Prijedloga, na način da se uredi odnosi li se provođenje mjere zaštitnog nadzora samo na počinitelje kaznenih djela na štetu djece ili i na delikte nasilja. Također,  potrebno je dopuniti ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje mjere zaštitnog nadzora,
-predlaže se doraditi članak 81. Zakona propisivanjem kaznenih djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta za koja kazneni progon ne zastarijeva
-predlaže se korigirati tijek zastare kaznenog progona (članak 82. Zakona).

U očitovanju na iznesene prijedloge i primjedbe predstavnica predlagatelja ponovila je da je temeljna intencija predlagatelja podizanje kaznenopravne zaštite djece, te da se trajanje zaštitnog nadzora odnosi samo na počinitelje kaznenih djela nasilja nad djecom. Istaknula je da će predlagatelj Klub zastupnika HDZ-a do drugog čitanja provesti potrebne konzultacije s Ministarstvom pravosuđa, Zakon nomotehnički doraditi  i precizirati.  

Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa deset (10) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

                             
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Orsat Miljenić