Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 59. sjednici održanoj 15. siječnja 2020. razmotrio je Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 3. siječnja 2020. godine.  
Odbor je Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.         
Predstavnica predlagatelja uvodno je naglasila da Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu sadrži osnovne podatke o broju i strukturi zatvorenika, vrsti i opisu poslova vezanih uz postupanje sa zatvorenicima, broju službenika zatvorskog sustava i financiranju Uprave za zatvorski sustav i probaciju.  Tijekom izvještajnog razdoblja u ustrojstvenim jedinicama Uprave za zatvorski sustav  boravilo je ukupno 11352 zatvorenika, od čega na izdržavanju kazne zatvora 6781, maloljetničkog zatvora 17, odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod 89 i mjere istražnog zatvora 4465. Ukupni zatvorski kapacitet u izvještajnom razdoblju iznosio je 3900 mjesta, i to 2890 u zatvorenim uvjetima, 725 mjesta u poluotvorenim uvjetima i 285 mjesta u otvorenim uvjetima. 

Od ukupnog broja osoba kojima je tijekom 2018. godine oduzeta sloboda, kaznu zatvora izdržavalo je 4119 zatvorenika, što predstavlja pad za 1% u odnosu na 4146 zatvorenika tijekom 2017. godine, 95% zatvorenika su muškarci, te 5% žene. 32,45% zatvorenika izdržavalo je kaznu zatvora u visini između 1 i 3 godine, 16,71% u trajanju između 3 i 5 godina, te 16,43% u visini trajanja između 5 i 10 godina. Kaznu zatvora do 1 godine izdržavalo je 13,87% zatvorenika, dugotrajnu kaznu zatvora izdržavalo je 4,94% zatvorenika. Mjeru istražnog zatvora tijekom 2018. godine izdržavalo je 4465 osoba, odnosno 5% ili 224 zatvorenika više nego tijekom 2017. godine. Također, tijekom u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu zaprimljena su 53 zatvorenika kojima je uz kaznu zatvora izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja. 
Predstavnica predlagatelja navela je da se na dan 31.12.2018. godine u zatvorskom sustavu nalazilo ukupno 389 osoba koje nisu hrvatski državljani, od čega   76 državljana EU i 313 zatvorenika koji nisu državljani EU, podaci ukazuju na značajno  povećanje broja stranih državljana od gotovo 73% u odnosu na 2017. godinu. 
Vezano za maloljetnike, na izvršavanju odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod bilo je 76 maloljetnika i 13 maloljetnica, a na izvršavanju kazne maloljetničkog zatvora bilo je 17 maloljetnika te 47 maloljetnika u istražnom zatvoru.
Nadalje, tijekom 2018. godine evidentirano je 2662 kažnjenika, od čega 586 zatvorenika kojima je u prekršajnom postupku izrečena kazna zatvora, 366 zatvorenika kojima je izrečena novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora, te 1710 osoba kojima je u prekršajnom postupku određeno zadržavanje. 
Predstavnica predlagatelja u nastavku izlaganja naglasila je da ja na kraju izvještajnog razdoblja došlo do blagog povećanja broja zatvorenika u odnosu na 2017. godinu. Ukupno je evidentirano 56 slučajeva primjene prisile, 18 smrtnih slučajeva te 3 slučaja samoubojstava. Vezano za prava zatvorenika i njihovu zaštitu, podnesene su 93 žalbe nadležnom sucu izvršenja, Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav i probaciju podnesene su ukupno 203 pritužbe, od čega na uvjete smještaja (30 pritužbi), zdravstvenu zaštitu (25 pritužbi) i  postupanje službenika (84 pritužbe), te 32 zahtjeva za naknadu štete od strane zatvorenika. U odnosu na 2017. godinu povećan je broj službenika za 9 zaposlenika, na dan 31. prosinca 2018. godine u kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima i centrima ukupno je 3558 sistematiziranih radnih mjesta, a popunjeno je 2611. Na kraju izlaganja, predstavnica predlagatelja obrazložila je financijske pokazatelje, prihodi i primici iznosili su ukupno 511.518.438 kn, od čega iznos od 467.611.836 kn čine prihodi iz Državnog proračuna, te 32.375.285 kn prihodi od vlastite djelatnosti, prodaje proizvoda i roba, rashodi i izdaci čine ukupno 506.391.869 kn. U odnosu na ukupne rashode, prosječni trošak po jednom zatvoreniku iznosi 403,10 kn dnevno što je za 2,2% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, dok direktni troškovi po zatvoreniku iznose dnevno 50,98 kn, što je 2,3% više u odnosu na 2017. godinu. 
    
U raspravi je predstavnici predlagatelja upućeno da se očituje na izjave pojedinih sindikalnih čelnika pravosudne policije o vrlo lošem stanju u zatvorskom sustavu, prvenstveno u pogledu sigurnosti djelatnika osiguranja zbog malobrojnosti zaposlenika, nedopuštenog unosa opojnih sredstava i mobilnih uređaja u zatvore, nedostatne tehničke opremljenosti. Na stanje zatvorskog sustava osvrnula se i pučka pravobraniteljica, kao glavne probleme istaknula je prenapučenost, dotrajale i neprimjerene prostore, lošu zdravstvenu zaštitu, nedostatak liječnika i ostalih službenika, nedopustivo je da jedan tretmanski službenik radi sa grupom od sto zatvorenika, Zatvorska bolnica u Zagrebu ima tek 2 psihijatrijska liječnika. Loše stanje u sustavu negativno se odražava na sigurnosni sustav, a u porastu je i nasilje među zatvorenicima. Konstantan problem čine i istražni zatvorenici, koji nisu dio nikakvih sustavnih aktivnosti. 

Na navode iznesene u raspravi predstavnica predlagatelja stanje u zatvorskom sustavu ocijenila je dobrim, navela je pojedine primjere poboljšanja, novog video nazora, bolje opremljenosti i jačanja mjera sigurnosti. U slučaju ako se mobilni uređaji otkriju kod zatvorenika, provodi se detaljna istraga kako je došlo do navedenog propusta, a odgovorne osobe se primjereno kažnjavaju. 
 
    Nakon provedene rasprave,  Odbor za pravosuđe je sa 5 (pet ) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“ glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati   

Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu 


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.


                                                                                              PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                 dr.sc. Orsat Miljenić